پاورپوینت اصول پرورش طیور گوشتی - مرجع دانلود
پاورپوینت اصول پرورش طیور گوشتی
پاورپوینت اصول پرورش طیور گوشتی

پاورپوینت اصول پرورش طيور گوشتي

       نوع فایل power point قابل ویرایش 51 اسلاید قسمتی از اسلایدهادلايل پيشرفت پرورش طيور گوشتينياز انسان ها به پروتئين حيوانيمحدوديت مراتع و بالا بودن هزينه پرورش دامسرعت بالاي رشد طيورکم بودن چربي و به همراه آن قابليت بالاي هضم گوشت سفيدبيشتر بودن پروتئين گوشت مرغ نسبت به ديگر دام هادياگرام فرايند سيستم توليد گوشتمديريت فارم مرغ مادر گوشتينگهداري و حمل و نقل تخم مرغ نطفه دارکارخانه جوجه کشيحمل و نقل جوجه گوشتي و دريافت آن در فارممديريت فارم جوجه گوشتينحوه تخليه جوجه گوشتي در آخر دورهکشتارتبديلخرده فروشيمصرف کنندهانواع سالنسالن هاي باز:در اين سيستم به نکات زير بايد توجه شود:عرض سالن حدود 8/9متر باشد واز 2/12 بيشتر نشودارتفاع سالن4.2متر ولي در مناطق گرم تا 3 مترطول سالن بستگي به زمين و نيز سيستم دانخوري داردشيب شيرواني حدود30-40 درجه باشدکف سالن اجباراً بتوني باشدسالن در جهتي قرار گيرد که بيشترين استفاده ازجريان طبيعي باد شوددر مناطق بسيار گرم جهت طول سالن از شرق به غرب باشدمعايب سيستم باز:زياد بودن شدت نور ورودي به سالنسالن هاي بسته: تهويه وعايق بندي اهميت فراوان دارد وعرض سالن بين2/12تا5/16متر مي تواند باشد. فهرست مطالب و اسلایدهادلايل پيشرفت پرورش طيور گوشتيفاکتورهاي ضروري در پرورش مرغ گوشتي:دياگرام فرايند سيستم توليد گوشتپرندگان مورد استفاده با هدف توليد گوشتانواع سالنهوا و کيفيت آنتهويه حرارت و رطوبتاسترس حرارتيعمليات فوريتي در مواجهه با استرس حرارتيآب و آبخوري مورد نياز گلهآب و اهميت آنانواع آبخوري و ميزان آنانواع دانخورينور و سيستم هاي نوريبرنامه هاي نوريبستر و انواع آنکيفيت بسترفضاي مورد نياز گلهواکسيناسيون و نوک چينيتغذيهبرنامه هاي اصلي تغذيه جوجه هاي گوشتي :ويتامين ها و عوارض کمبودشان در جيرهچربي در جيره طيورپروتئين در جيره جوجه گوشتيمواد معدنيتغذيه نيمچه ها, روسترها و خروس هاي اخته شدهتخليه و گرفتن جوجه هاگرفتن جوجه ها :تخليه جوجه ها : ...

پاورپوینت اصول پرورش طيور گوشتي

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 51 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

دلايل پيشرفت پرورش طيور گوشتي

نياز انسان ها به پروتئين حيواني

محدوديت مراتع و بالا بودن هزينه پرورش دام

سرعت بالاي رشد طيور

کم بودن چربي و به همراه آن قابليت بالاي هضم گوشت سفيد

بيشتر بودن پروتئين گوشت مرغ نسبت به ديگر دام ها

دياگرام فرايند سيستم توليد گوشت

مديريت فارم مرغ مادر گوشتي

نگهداري و حمل و نقل تخم مرغ نطفه دار

کارخانه جوجه کشي

حمل و نقل جوجه گوشتي و دريافت آن در فارم

مديريت فارم جوجه گوشتي

نحوه تخليه جوجه گوشتي در آخر دوره

کشتار

تبديل

خرده فروشي

مصرف کننده

انواع سالن

سالن هاي باز:در اين سيستم به نکات زير بايد توجه شود:

عرض سالن حدود 8/9متر باشد واز 2/12 بيشتر نشود

ارتفاع سالن4.2متر ولي در مناطق گرم تا 3 متر

طول سالن بستگي به زمين و نيز سيستم دانخوري دارد

شيب شيرواني حدود30-40 درجه باشد

کف سالن اجباراً بتوني باشد

سالن در جهتي قرار گيرد که بيشترين استفاده ازجريان طبيعي باد شود

در مناطق بسيار گرم جهت طول سالن از شرق به غرب باشد

معايب سيستم باز:زياد بودن شدت نور ورودي به سالن

سالن هاي بسته: تهويه وعايق بندي اهميت فراوان دارد وعرض سالن بين2/12تا5/16متر مي تواند باشد.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

دلايل پيشرفت پرورش طيور گوشتي

فاکتورهاي ضروري در پرورش مرغ گوشتي:

دياگرام فرايند سيستم توليد گوشت

پرندگان مورد استفاده با هدف توليد گوشت

انواع سالن

هوا و کيفيت آن

تهويه 

حرارت و رطوبت

استرس حرارتي

عمليات فوريتي در مواجهه با استرس حرارتي

آب و آبخوري مورد نياز گله

آب و اهميت آن

انواع آبخوري و ميزان آن

انواع دانخوري

نور و سيستم هاي نوري

برنامه هاي نوري

بستر و انواع آن

کيفيت بستر

فضاي مورد نياز گله

واکسيناسيون و نوک چيني

تغذيه

برنامه هاي اصلي تغذيه جوجه هاي گوشتي :

ويتامين ها و عوارض کمبودشان در جيره

چربي در جيره طيور

پروتئين در جيره جوجه گوشتي

مواد معدني

تغذيه نيمچه ها, روسترها و خروس هاي اخته شده

تخليه و گرفتن جوجه ها

گرفتن جوجه ها :

تخليه جوجه ها :قیمت: 5,000 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

پکیج پاورپوینت های درس عربی پایه هفتم: (درس اول الی درس دوازدهم)


پاورپوینت درس اول عربی پایه هفتم: الدَّرسُ الْوَّلُ (قيمَةُ الْعِلْمِ، نورُ الْکَلامِ و کَنْزُ الْکُنوزِ)


پاورپوینت درس دوم عربی پایه هفتم: الدَّرسُ الثّاني (جَواهِرُ الْکَلامِ، کُنوزُ الْحِکَمِ و کَنْزُ النَّصيحَةِ)


پاورپوینت درس سوم عربی پایه هفتم: الدَّرسُ الثّالِثُ (الْحِکَمُ النّافِعَةُ و الْمَواعِظُ الْعَدَديَّة)


پاورپوینت درس چهارم عربی پایه هفتم: الدَّرْسُ الرّابِعُ (حِوارٌ بَيْن وَلَدَينِ)


پاورپوینت درس پنجم عربی پایه هفتم: الدَّرْسُ الْخامِسُ (في السّوقِ)


پاورپوینت درس ششم عربی پایه هفتم: الدَّرْسُ السّادِسُ (الْجُمَلاتُ الذَّهَبيَّةُ)


پاورپوینت درس هفتم عربی پایه هفتم: الدَّرْسُ السّابِعُ (حِوارٌ في الْاسرَةِ)


پاورپوینت درس هشتم عربی پایه هفتم: الدَّرْسُ الثّامِنُ (في الْحُدودِژ)


پاورپوینت درس نهم عربی پایه هفتم: الدَّرْسُ التّاسِعُ (الْاسْرةُ النّاجِحَةُ)


پاورپوینت درس دهم عربی پایه هفتم: الدَّرْسُ الْعاشِر (زينَةُ الْباطِنِ)


پاورپوینت درس یازدهم عربی پایه هفتم: الدَّرْسُ الْحاديَ عَشَر (الْخْلاصُ في الْعَمَلِ)


پاورپوینت درس دوازدهم عربی پایه هفتم: الدَّرْسُ الثّانيَ عَشَر (الْيّامُ وَ الْفُصولُ وَ الْلْوانُ)


پکیج پاورپوینت های درس آموزش قرآن پایه هفتم: (درس اول الی درس دوازدهم)


پاورپوینت درس اول آموزش قرآن پایه هفتم: آموزش مفاهیم و آداب تلاوت


پاورپوینت درس دوم آموزش قرآن پایه هفتم: آموزش مفاهیم و کنعان، پسر نوح


پاورپوینت درس سوم آموزش قرآن پایه هفتم: آموزش مفاهیم و مسابقات قرآن


پاورپوینت درس چهارم آموزش قرآن پایه هفتم: آموزش مفاهیم و خواندن روزانه قرآن کریم


پاورپوینت درس پنجم آموزش قرآن پایه هفتم: آموزش مفاهیم و بهار دل ها


پاورپوینت درس ششم آموزش قرآن پایه هفتم: آموزش مفاهیم و روشنگر راه زندگانی


پاورپوینت درس هفتم آموزش قرآن پایه هفتم: آموزش مفاهیم و طوفانی در دریا، طوفانی در دل


پاورپوینت درس هشتم آموزش قرآن پایه هفتم: آموزش مفاهیم و نماز در اطاق ژنرال


پاورپوینت درس نهم آموزش قرآن پایه هفتم: آموزش مفاهیم و قرآن در نگاه دانشمندان


پاورپوینت درس دهم آموزش قرآن پایه هفتم: آموزش مفاهیم و استاد عبدالباسط


پاورپوینت درس یازدهم آموزش قرآن پایه هفتم: آموزش مفاهیم و قرآن در جبهه


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت آزمایشگاه بیو شیمی


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت توليد شكلات و تافي


پاورپوینت توانبخشی


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت پنیر و انواع آن


پاور پوینت نقش بازی در تربیت کودکان


پاورپوینت نظریه گشتالت


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت راه سازی


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت نفوذ و تعامل اجتماعی


پاورپوینت سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل


پاورپوینت كاخ هشت بهشت اصفهان


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری)


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت کودک آزاری


پاورپوینت پرورش شترمرغ


پاورپوینت پرورش شترمرغ


پاورپوینت پروژه پروار 100 راس گوسفند بلوچي


پاورپوینت علوم دامی وپرورش اسب


پاورپوینت اصول بیوسکیوریتی خوراک طیور


پاورپوینت اصول جوجه کشی


پاورپوینت بررسی سطوح مختلف نعناع برعملکرد جوجه های گوشتی


پاورپوینت نژادهای گاو


پاورپوینت تجهیزات بکار رفته در مزرعه جوجه های گوشتی مرغ و خروس


پاورپوینت اصول نمونه برداری و ارسال نمونه های طیور


پاورپوینت مخاطرات بهداشتی گوشت و فراورده های گوشتی


پاورپوینت مكانيزه سازي سيستم گاوداری


دانلود نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه سال تحصیلی 96-97


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت توانبخشی


پاورپوینت سیاه چاله های فضایی


پاورپوینت سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست


پاورپوینت بیودیزل (Bio diesel)


پاورپوینت كاخ هشت بهشت اصفهان


پاورپوینت انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction)


پاورپوینت بررسی تشکیل بیوفیلم در صنایع غذایی و نگرانی ایمنی مواد غذایی


پاورپوینت خط تولید بیسکویت


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


پاورپوینت طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت طرح مرمت خانه لاله ای (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)


پاورپوینت بررسی خواص نوری و کاربرد آن در کشاورزی


پاورپوینت کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع


پاورپوینت تاریخچه سنتهای ازدواج در قبل وبعد از اسلام


پاورپوینت ایرانگردی  


پاورپوینت رادیولوژیکلمات کلیدی :nbsp nbsp nbsp فرايند سيستم توليد اسلایدهادلايل پيشرفت پرورش پيشرفت پرورش طيور تواند باشد nbsp بين2 12تا5 16متر سالن بين2 12تا5 دارد وعرض سالن وعرض سالن بين2 nbsp nbsp پرورش طيور اسلایدهادلايل پيشرفت سيستم توليد فرايند سيستم مورد نياز سالنسالن هاي تخليه جوجه پيشرفت پرورش سيستم گوشتي پرورش توليد استفاده مناطق اهميت پاورپوینت اصول پرورش طيور گوشتيnbsp nbsp nbsp فرايند سيستم توليد اسلایدهادلايل پيشرفت پرورش پيشرفت پرورش طيور تواند باشد nbsp بين2 12تا5 16متر سالن بين2 12تا5 دارد وعرض سالن وعرض سالن بين2 nbsp nbsp پرورش طيور اسلایدهادلايل پيشرفت سيستم توليد فرايند سيستم مورد نياز سالنسالن هاي تخليه جوجه پيشرفت پرورش سيستم گوشتي پرورش توليد استفاده مناطق اهميت
سایر محصولات