ساخت کسب وکار فو ق العاده برایان تریسی، مارک تامسون - مرجع دانلود
ساخت کسب وکار فو ق العاده برایان تریسی، مارک تامسون
ساخت کسب وکار فو ق العاده برایان تریسی، مارک تامسون

ساخت کسب وکار فو ق العاده! برایان تریسی، مارک تامسون

ساخت کسب و کار فو قالعاده!آیا آماده اید رشد مجدد کسب و کارتان را شروع کنید؟ آیا م یخواهید کارجدید و بزرگی انجام دهید که افراد بهتر و مشتریان سودآورتری جذب کنید؟اگر چنین است، کجا م یتوانید مشاوره ای ب یطرفانه دریافت کنید؟ امروزهچالش اغلب مدیران شرک تها، یافتن آموز شهای عملی و واقع بینانه برایهدایت استراتژ یها و فعالی تهای لازم برای رشد سریع شرکت - بدوناستفاده از فلسفه های مبهم و نصایح هوشمندانه و ب یاستفاده ای که اغلبمشاوران ارائه م یکنند - است.این کتاب روش هایی ساده و آزموده شده درباره هر مرحله از روند رشد سریعسازمان و ترتیب صحیح آ نها را به شما می آموزد. بدون درگی رشدن در موارداغراق آمیز یا مطالب پیچیده آکادمیک، کارهای لازم و نحوه انجام آ نها رامی آموزید و دیدگاه جدیدی نسبت به آینده کار خود پیدا م یکنید.کارشناسان رشد کسب و کار، مارک تامسون و برایان تریسی به شما وتیم تان کمک م یکنند تا با پیمودن هفت گام اساسی، استراتژ یهای پایداریبرای جذب مشتریان فوق العاده و ب هکارگیری مدیران بهتر، توسعه دهید. شمامهارت تدوین طرح های مفیدتری که برای سایر مدیران و کارآفرینان بزرگ،نتیج هبخش بود هاند را کشف خواهید کرد.خواهید دید که چه ساده م یتوانید تجرب های پایدار در ذهن مشتری خلقکنید و یا این تجربه را نابود سازید و همچنین رو شهای مشخ صکردناولوی تهای مهم در کسب وکار، در حوز ههایی که بیشترین اهمیت برایمشتریان تان دارند را یاد م یگیرید.هفت سوال »! ساخت کسب و کار فوق العاده « مه متر از همه اینکه کتاببسیار ساده ارائه م یکند که از خود و تیم تان بپرسید. اگر با تمام وجود به اینسوالات بپردازید، می توانند شما را از هدر دادن زمان، پول و همچنین اندوهنجات دهند. آ نها م یتوانند کسب و کار شما را نابود کنند و یا آن را از نو بسازند.اغلب مدیران تشخیص نم یدهند که زمان مناسب برای کشف این مطالبو رشد شغل و شرکت، درست همان زمانی است که دنیا در حال فروپاشیساخت کسب و کار فو قالعاده!به نظر می رسد. فرص تهای فوق العاده زمانی ب هوجود م یآید که رقبا برایهماهنگ شدن با تغییرات سریعی که با فرص تهای فوق العاده همراه است،به مبارزه می پردازند و در اغلب مواقع، سودآو رترین و پایدارترین سازما نهاکار خود را از سر م یگیرند و راهکار خود را مجددا باز می یابند. اکنون بهترینزمان برای متمایز کردن خودتان است.هدف از نگارش این کتاب، یافتن پاسخ سوالاتی است که بیشترین اهمیترا در آینده کسب وکار شما و موفقیت نهایی خود شما دارند.پس منتظر چه هستید؟ ه ماکنون بروید و کسب و کار فوق العاده ای بسازید!مقدمهفصل 1به رهبر فوق العاده ای تبدیل شوید 1رهبری شما تعیی نکننده استبهترین و بدترین زمانتشخیص زمان مناسبفرصت در بحرانشروع اشتباهشروع محقرانهتلاش و بازهم تلاشپیروزی دربرابر همه مشکلاتشخصیت و رقابترهبری سطح 5همواره م یتوانید بهتر شویدهیچ کس کاری را ب هتنهایی انجام نم یدهدسه اصل مهم در رهبرییک میلیارد دلاری که با باد وزیدکاری را انجام دهید که به آن عشق می ورزیدهمه را ب اهم انجام دهیدرهبران شرک تها زاده نمی شوند، ساخته می شونداز نقاط ضعف خود استفاده کنیداعتبار را به دیگران بدهید و مسئولیت را خودتان بپذیریدعمل گرا باقی بمانیدانرژی خود را آزاد کنیددلیل اهمیت موضوع را نشان دهیدشفافیت قدرت استآنچه را مدیریت م یکنید، ارزیابی کنیدارزیابی مداوم کارهاقدرت انعطاف پذیریشفافیت در اهداف؛ انعطا ف در روند کارحس ماموریتتعهد به عالی بودن7 سوال برای رهبران کسب وکارهیچ محدودیتی متصور نباشیدسرمایه گذاری برای آیندهبر نتایج تمرکز کنیدافسانه انجام چند کار همزمانرهبران عزت نفس بالا را ترویج م یکننددگرگون شویدبا خودتان روراست باشیدنحوه برخورد با دیگرانرهبران فوق العاده ماموران تغییرندسوددهی مجدددوباره با خریداران ارتباط برقرار کنیدتمرکز، تمرکز،تمرکزشنونده خوبی باشیدویژگی حیاتی رهبریآینده متعلق به خطر پذیران استدستو رالعمل تبدیل شدن به رهبری فوق العادهفصل 2اسکندر مقدونیاصل تعیین هدفاصل حملهاصل تمرکزاصل مدیریت منابعاصل انعطاف پذیریاصل غافلگیریاصل غنیمت شمردن فرصتنبرد برنام ههای کسب وکاربرنامه خود را کاربردی کنیدمعیارهایی برای برنام ههای خود تعیین کنیدبه آنچه م یگویید عمل کنید5 دلیل مهم برای تعیین استراتژیشش سوال کلیدی در برنامه...

ساخت کسب وکار فو ق العاده!  برایان تریسی، مارک تامسون

ساخت کسب و کار فو قالعاده!

آیا آماده اید رشد مجدد کسب و کارتان را شروع کنید؟ آیا م یخواهید کار
جدید و بزرگی انجام دهید که افراد بهتر و مشتریان سودآورتری جذب کنید؟
اگر چنین است، کجا م یتوانید مشاوره ای ب یطرفانه دریافت کنید؟ امروزه
چالش اغلب مدیران شرک تها، یافتن آموز شهای عملی و واقع بینانه برای
هدایت استراتژ یها و فعالی تهای لازم برای رشد سریع شرکت - بدون
استفاده از فلسفه های مبهم و نصایح هوشمندانه و ب یاستفاده ای که اغلب
مشاوران ارائه م یکنند - است.
این کتاب روش هایی ساده و آزموده شده درباره هر مرحله از روند رشد سریع
سازمان و ترتیب صحیح آ نها را به شما می آموزد. بدون درگی رشدن در موارد
اغراق آمیز یا مطالب پیچیده آکادمیک، کارهای لازم و نحوه انجام آ نها را
می آموزید و دیدگاه جدیدی نسبت به آینده کار خود پیدا م یکنید.
کارشناسان رشد کسب و کار، مارک تامسون و برایان تریسی به شما و
تیم تان کمک م یکنند تا با پیمودن هفت گام اساسی، استراتژ یهای پایداری
برای جذب مشتریان فوق العاده و ب هکارگیری مدیران بهتر، توسعه دهید. شما
مهارت تدوین طرح های مفیدتری که برای سایر مدیران و کارآفرینان بزرگ،
نتیج هبخش بود هاند را کشف خواهید کرد.
خواهید دید که چه ساده م یتوانید تجرب های پایدار در ذهن مشتری خلق
کنید و یا این تجربه را نابود سازید و همچنین رو شهای مشخ صکردن
اولوی تهای مهم در کسب وکار، در حوز ههایی که بیشترین اهمیت برای
مشتریان تان دارند را یاد م یگیرید.
هفت سوال »! ساخت کسب و کار فوق العاده « مه متر از همه اینکه کتاب
بسیار ساده ارائه م یکند که از خود و تیم تان بپرسید. اگر با تمام وجود به این
سوالات بپردازید، می توانند شما را از هدر دادن زمان، پول و همچنین اندوه
نجات دهند. آ نها م یتوانند کسب و کار شما را نابود کنند و یا آن را از نو بسازند.
اغلب مدیران تشخیص نم یدهند که زمان مناسب برای کشف این مطالب
و رشد شغل و شرکت، درست همان زمانی است که دنیا در حال فروپاشی
ساخت کسب و کار فو قالعاده!

به نظر می رسد. فرص تهای فوق العاده زمانی ب هوجود م یآید که رقبا برای
هماهنگ شدن با تغییرات سریعی که با فرص تهای فوق العاده همراه است،
به مبارزه می پردازند و در اغلب مواقع، سودآو رترین و پایدارترین سازما نها
کار خود را از سر م یگیرند و راهکار خود را مجددا باز می یابند. اکنون بهترین
زمان برای متمایز کردن خودتان است.
هدف از نگارش این کتاب، یافتن پاسخ سوالاتی است که بیشترین اهمیت
را در آینده کسب وکار شما و موفقیت نهایی خود شما دارند.
پس منتظر چه هستید؟ ه ماکنون بروید و کسب و کار فوق العاده ای بسازید!

مقدمه

فصل 1
به رهبر فوق العاده ای تبدیل شوید 1
رهبری شما تعیی نکننده است
بهترین و بدترین زمان
تشخیص زمان مناسب
فرصت در بحران
شروع اشتباه
شروع محقرانه
تلاش و بازهم تلاش
پیروزی دربرابر همه مشکلات
شخصیت و رقابت
رهبری سطح 5
همواره م یتوانید بهتر شوید
هیچ کس کاری را ب هتنهایی انجام نم یدهد
سه اصل مهم در رهبری
یک میلیارد دلاری که با باد وزید
کاری را انجام دهید که به آن عشق می ورزید
همه را ب اهم انجام دهید
رهبران شرک تها زاده نمی شوند، ساخته می شوند
از نقاط ضعف خود استفاده کنید
اعتبار را به دیگران بدهید و مسئولیت را خودتان بپذیرید
عمل گرا باقی بمانید
انرژی خود را آزاد کنید
دلیل اهمیت موضوع را نشان دهید
شفافیت قدرت است
آنچه را مدیریت م یکنید، ارزیابی کنید
ارزیابی مداوم کارها


قدرت انعطاف پذیری
شفافیت در اهداف؛ انعطا ف در روند کار
حس ماموریت
تعهد به عالی بودن
7 سوال برای رهبران کسب وکار
هیچ محدودیتی متصور نباشید
سرمایه گذاری برای آینده
بر نتایج تمرکز کنید
افسانه انجام چند کار همزمان
رهبران عزت نفس بالا را ترویج م یکنند
دگرگون شوید
با خودتان روراست باشید
نحوه برخورد با دیگران
رهبران فوق العاده ماموران تغییرند
سوددهی مجدد
دوباره با خریداران ارتباط برقرار کنید
تمرکز، تمرکز،تمرکز
شنونده خوبی باشید
ویژگی حیاتی رهبری
آینده متعلق به خطر پذیران است
دستو رالعمل تبدیل شدن به رهبری فوق العاده
فصل 2

اسکندر مقدونی
اصل تعیین هدف
اصل حمله
اصل تمرکز
اصل مدیریت منابع
اصل انعطاف پذیری
اصل غافلگیری
اصل غنیمت شمردن فرصت
نبرد برنام ههای کسب وکار
برنامه خود را کاربردی کنید
معیارهایی برای برنام ههای خود تعیین کنید
به آنچه م یگویید عمل کنید
5 دلیل مهم برای تعیین استراتژی
شش سوال کلیدی در برنامه ریزی استراتژیک
مرکز هزینه را به مرکز سود تبدیل کنید


پنج سوال پیتر دراکر
تعیین ماموریت سازمانی
ارزشمندترین دارایی شما
انتخاب رقیبان
بازیکنان کلیدی در تعیین استراتژی
صرفه جویی در زمان و هزینه با برنامه ریزی
یافتن روش مناسب برای ارزیابی پیشرفت
دستورالعمل طراحی طرح کسب و کار فوق العاده
فصل 3
افراد فوق العاده ای دور خود جمع کنید 63
معادله افراد
ماموریت آ نها شرکت شان است
چرا باید قدرت الگوبرداری را افزایش دهید؟
پنج ویژگی کلیدی افراد فوق العاده
ساخت یک تیم فوق العاده
هنر انتخاب
قانون عدد سه: داوطلبان را امتحان کنید
فرمول سوآن
همسویی با هدف
استخدام افراد همیشه موافق ممنوع!
ضررها را کاهش دهید
آیا دوباره آن فرد را استخدام م یکنید؟
بررس یهای مداوم بیشتری انجام دهید
انتظارات شفافی داشته باشید
همواره محیط برنده م یشود
ارتباط با رئیس
ترس را دور کنید
سه اصل مهم ایجاد انگیزه
ارز شهای افراد خود را بشناسید
برنامه کارمند نمونه ماه را جایگزین کنید
چهار اصل شادمانی
پیشروی کلید کار است
چگونه بر کارهای ضروری، تمرکز کنیم
مدیریت بر اساس نتایج
سه اصل ایجاد اعتماد
ملاحظه
آیا به من توجه م یکنید؟
با کارمندان خود مانند مشتریان رفتار کنیددستورالعمل جمع کردن افراد فو قالعاده در اطراف خود
فصل 4
محصول یا خدمت فوق العاد های ارائه کنید 95
فقط بر یک معیار تمرکز کنید
رتبه کیفی شما چند است؟
» این محصول فوق العاده است «
وسواس کیفیت
شهرت، تعیی نکننده رشد یا نابودی کسب وکار شماست
آیا م یخواهید در حوزه کاری خود بهترین باشید؟
یک درس پرهزینه
هیچ کس از محصولات ب یکیفیت در امان نیست
قیمت یک محصول فوق العاده
محصول یا خدمت شما کالایی ب یهویت نیست
را هح لها مهمند، نه محصولات
رقیب شماره 2 همیشه مشتا قتر است
تمایز یا نابودی
اول کیفیت، سپس قیمت
وسواس کیفیت
چهار راز کوچک نوآوری
چرا شرک تهای کوچک، کسب و کارهای بزرگ را شکست م یدهند؟
آیا حاضرید هر کار لازم را انجام دهید؟
ریسک کردن ک مخط رتر از ماندن در شرایط موجود است
چهار جزء محصول که انتظارات مشتری را شکل م یدهد
ساد هکردن خرید و استفاده از محصول و کاهش ریسک خرید
به دنبال بازخورد مشتریان باشید
مشتریان به شما خواهند گفت
توجه به آینده به جای بررسی گذشته
مسائل مختلفی دخیلند
کشف طعم پرطرفدار سس اسپاگتی
به بخش تحقیق و توسعه مشتریان خود بپیوندید
صمیمیت با مشتری = سودآوری
دستورالعمل ارائه محصول یا خدمتی فوق العاده
فصل 5
برنامه بازاریابی فوق العاده ای طراحی کنی د 121
سوالات مهم
چهار مطلب استراتژیک کلیدی درباره برنامه بازاریابی شما
پنج ویژگی محصولات و خدمات قابل بازاریابی


چرا مردم خرید می کنند؟
خلق محتوا توسط کاربران
بازاریابی در هزاره جدید
چگونه مشتریان را به مبلغان تبدیل کنیم؟
همیشه حق با مشتری است
مشتریان نامناسب
چرا مشتریان از جای دیگری خرید م یکنند؟
یادگیری از رقیبان
چهار کلید بازاریابی استراتژیک
تخصصی سازی
ایجاد تمایز
بخش بندی
تمرکز
هفت بخش آمیخته بازاریابی
بازاریابی مشتری محور
از قابلی تهای اصلی خود بهره ببرید
مجموعه منابع
بر جذب مشتری تمرکز کنید
تبلیغات خوب
آیا تلفن شما زنگ م یخورد؟
نتایج را ارزیابی کنید
بازاریابی برگردان ریسک
خودتان را در جایگاه یک شریک ببینید
دستور العمل طراحی برنامه بازاریابی فوق العاده
فصل 6
فرایند فروش فوق العاده ای داشته باشی د 157
واقعی تهای جدید درباره فروش
آنچه مشتریان م یخواهند
سه گروه مشتریان
فروش محصولات به مشتریان تجاری
فروش محصولات به عمد هفروشان و خرده فروشان
فروش محصولات به مشتریان
سه روش افزایش فروش
معیارهای مخصوص ب هخود تعریف کنید
معیار موفقیت فروش
لحظه تعیی نکننده در فروش
پزشک فروش
معاینه

تشخیص
تجویز
هفت قانون برای داشتن فرایند فروش موفق
قانون 1: تشخیص مشتریان واقعی
قانون 2: ایجاد صمیمیت و اعتماد
قانون 3: تشخیص دقیق نیازها
قانون 4: ارائه متقاع دکننده
قانون 5: پاسخ گویی مؤثر به اعتراضات
قانون 6: قطع یکردن فروش
قانون 7: تکرار فروش و جذب مشتریان توصی هشده
شش عامل ایجاد اعتبار عظیم در فروش
حضور و دیده شدن شما در بازار
شرکت شما
تائیدیه مشتریان راضی
ارائه حرفه ای
فروشنده شما
اعتبار یا غرور؟
خود محصول
سه اصل مهم برای عملکرد فوق العاده
مهم ترین معیار
دستور العمل داشتن فرایند فروشی فوق العاده
فصل 7
تجربه فوق العاده ای برای مشتریان خلق کنی د 187
دوزاده گام برای ایجاد تجربه بی نظیر برای مشتریان
1. اعتبار و ثبات: قابل پی شبینی باشید
2. مسئولی تپذیری: وقتی اشتباهی مرتکب می شوید، آن را قبول کنید
3. پاسخ گویی سریع: به سرعت به اصل ماجرا بپردازید
4. خدمات اختصاصی: کاری کنید دقیقا مناسب مشتری به نظر برسد
5. مجموعه کامل: موجودی محصولات خود را کنترل کنید
6. کیفیت. مشتریان آن را تعیین م یکنند
7. تحویل: در هر فرصت ممکن فراتر از انتظارات عمل کنید
8. تجربه کارمندان: کاری کنید افرادتان از کا رکردن برای شما خوشحال باشند
9. تعهد کارمندان: کاری کنید که یا عاشق کار خود باشند یا آنجا را ترک کنند
10. نصب. کاری کنید محصول برای مشتری کار کند
11. تجربه شخصی. خود را جای مشتریان بگذارید و بینید احساس مشتر یبودن چگونه است
صمیمیت با مشتری
12. رقابت: مشتری باشید
کدام کارها باید بیشتر انجام شود؟


کدام کارها باید کمتر انجام شود؟
کنار گذاشتن: حذف خلاق را تمرین کنید
آیا آن را ادامه م یدهید؟
آیا نتیج هبخش است؟
رضایت مشتری کافی نیست
خلق تجربه فو قالعاده و بی نظیر برای مشتریان
ممتاز اما فروتن
چهار سطح رضایت مشتری
انتظارات آنان را ارزیابی کنید، نه فقط انتظارات خودتان را
سه اصل مهم
به مشتریان خود عشق بورزید
این میراث شماست
دستو رالعمل خلق تجرب های فوق العاده برای مشتریان
پیوست
زندگی فوق العاده ای بسازی د ! 217
آینده گرایی
تفکر آرمانی را تمرین کنید
زندگی شخصی رویایی
وضعیت ایده آل اقتصادی
مبلغ مورد نیاز شما چ هقدر است؟
برنامه ریزی برای باقیمانده زندگی
جهش به سوی آینده
فرمول هدف گذاری
کدامیک از اهداف شما از بقیه مه متر است؟
هفت گام برای دست یابی به اهداف
عمل مادر اشتیاق است
قانون احتمالات
انرژی فزایندهقیمت: 2,500 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

مجموعه کامل کتابهای موفقیت و بازاریابی شبکه ای


آموزش برنامه نویسی 0تا 100 php نوع فایل:pdf تعداد صفحات:226


آموزش برنامه نویسی جاوا در 21 روز - نوع فایل:pdf - تعداد صفحات:203


فایل تصویری و دوبله فارسی ارزش گذاری در بازاریابی شبکه ای از زبان پاتمن


هشت دلیل شکست در نتورک مارکتینگ از زبان جو فابرگاس


پارادایم شیفت یا تغییر الگوهای ذهنی


فایل تصویری و دوبله فارسی ارزش گذاری در بازاریابی شبکه ای از زبان پاتمن


هشت دلیل شکست در نتورک مارکتینگ از زبان جو فابرگاس


كتاب نكته هاي كوچك زندگي 1


پرزنت یا معرفی کار بازاریابی شبکه ای توسط رندی کیج


قورباغه را قورت بده! نويسنده: برايان تريسي


چهارراه پول سازی رابرت کیوساکی نصایح پدر ثروتمند برای دستیابی به استقلال مالی


هفده اصل كار تيمی


باباي دارا، باباي ندار


جادوي کار پاره وقت


تجارت قرن بیست و یکم رابرت تی کیوساکی با همکاری جان فلمینگ و کیم کیوساکی


کتاب pdf حکایت دولت و فرزانگی


چگونه یک سوپر استار بازاریابی شکه ای بشوید؟


مجموعه کامل کتابهای موفقیت و بازاریابی شبکه ای


پرزنت یا معرفی کار بازاریابی شبکه ای توسط رندی کیج


چگونه یک سوپر استار بازاریابی شکه ای بشوید؟


فایل تصویری و دوبله فارسی ارزش گذاری در بازاریابی شبکه ای از زبان پاتمن


پارادایم شیفت یا تغییر الگوهای ذهنی


پرزنت یا معرفی کار بازاریابی شبکه ای توسط رندی کیج


هشت دلیل شکست در نتورک مارکتینگ از زبان جو فابرگاس


اصول حمایت و پرزنت های موفق توسط آقای رندی گیجکلمات کلیدی :کارمندان کاری کنید فوق العادهفصل 6فرایند طراحی برنامه بازاریابی العمل طراحی برنامه ببینیددستور العمل طراحی العادهفصل 6فرایند فروش 157واقعی تهای جدید یخواهندسه گروه مشتریانفروش گروه مشتریانفروش محصولات فوق العاده فوق العادهفصل کاری کنید کسب وکار تعیی نکننده کار فوق مشتریان العاده مشتری انجام محصول محصولات ارائه ایجاد ساخت کسب وکار فو ق العاده! برایان تریسی، مارک تامسونکارمندان کاری کنید فوق العادهفصل 6فرایند طراحی برنامه بازاریابی العمل طراحی برنامه ببینیددستور العمل طراحی العادهفصل 6فرایند فروش 157واقعی تهای جدید یخواهندسه گروه مشتریانفروش گروه مشتریانفروش محصولات فوق العاده فوق العادهفصل کاری کنید کسب وکار تعیی نکننده کار فوق مشتریان العاده مشتری انجام محصول محصولات ارائه ایجاد
سایر محصولات