کتاب pdf حکایت دولت و فرزانگی - مرجع دانلود
کتاب pdf حکایت دولت و فرزانگی
کتاب pdf حکایت دولت و فرزانگی

کتاب pdf حکایت دولت و فرزانگی

 کتاب حکایت دولت و فرزانگینوشتھ مارک فیشراین کتاب برای بارھا خواندی ومطالعھ دقیق وبھ کاربستن است ٠ کتابی درخشان کھ ازبسیاریجھاتمیتواند دولتمندتان کند- وبعضی ازاین جھات- بسی رضایت بخش تروارزشمندترازثروتمادی است ٠منتخبی ازناشرمارک فیشر کرد کارشبرای اوچندان رضایتی بھ ھمراه نمی آورد ٠ فقط رئیس اش نبود. میان ھمکارانی نیزاحاطھشده بود کھازکارشان خستھ ودلزده شده بودند ٠گویی پاک بصیرت را ازدست داده بودند ٠ گویی جملگیدست دردست یکدیگرازھمھ چیزدست کشیده بودند ٠شش ماه پیش استعفا نامھ ای را نوشتھ بود وبارھا با...

 کتاب حکایت دولت و فرزانگی
نوشتھ مارک فیشر
این کتاب برای بارھا خواندی ومطالعھ دقیق وبھ کاربستن است ٠ کتابی درخشان کھ ازبسیاری
جھات
میتواند دولتمندتان کند- وبعضی ازاین جھات- بسی رضایت بخش تروارزشمندترازثروت
مادی است ٠
منتخبی ازناشرمارک فیشر

 

کرد کارش
برای اوچندان رضایتی بھ ھمراه نمی آورد ٠ فقط رئیس اش نبود. میان ھمکارانی نیزاحاطھ
شده بود کھ
ازکارشان خستھ ودلزده شده بودند ٠گویی پاک بصیرت را ازدست داده بودند ٠ گویی جملگی
دست در
دست یکدیگرازھمھ چیزدست کشیده بودند ٠
شش ماه پیش استعفا نامھ ای را نوشتھ بود وبارھا با استعفا نامھ یی کھ درجیبش زبانھ می کشید
بھ اتاق
رئیس اش قدم گذاشتھ بود ٠ اما ھیچگاه نتوانستھ بود کاررا بھ سرانجام برساند ٠
چیزی اورا عقب نگاه می داشت- آیا نوعی نیروبود- یاجبن محض؟ گویی شھامتی کھ ھمواره
درگذشتھ
برای رسیدن بھ خواستھ ھایش یاری اش داده بود ازدست داده بود ٠
آیا عجزاوناشی ازاین بود کھ تا خرخره زیرقرضرفتھ بود؟ یا شاید فقط بھ این دلیل بود کھ
داشت پیر
می شد فرایندی کھ بھ محضاینکھ آمال آینده را ازدست بدھیم بھ طرزی اجتناب ناپذیرآغازمی
شود؟
یک روزکھ بھ شدت احساس ناکامی می کرد ناگھان بھ فکردیداریکی ازعموھایش افتاد کھ
بسیاردولتمند
شده بود ٠
عمویش مردی گرم و صمیمی بود کھ بی درنگ پذیرفت اورا ببیند ٠اما قبول نکرد بھ او وام
بدھد زیرا
معتقد بود کھ با این کارلطفی درحق اونمی کندقیمت: 1,000 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

مجموعه کامل کتابهای موفقیت و بازاریابی شبکه ای


آموزش برنامه نویسی 0تا 100 php نوع فایل:pdf تعداد صفحات:226


آموزش برنامه نویسی جاوا در 21 روز - نوع فایل:pdf - تعداد صفحات:203


فایل تصویری و دوبله فارسی ارزش گذاری در بازاریابی شبکه ای از زبان پاتمن


هشت دلیل شکست در نتورک مارکتینگ از زبان جو فابرگاس


پارادایم شیفت یا تغییر الگوهای ذهنی


فایل تصویری و دوبله فارسی ارزش گذاری در بازاریابی شبکه ای از زبان پاتمن


هشت دلیل شکست در نتورک مارکتینگ از زبان جو فابرگاس


كتاب نكته هاي كوچك زندگي 1


پرزنت یا معرفی کار بازاریابی شبکه ای توسط رندی کیج


چگونه یک سوپر استار بازاریابی شکه ای بشوید؟


مجموعه کامل کتابهای موفقیت و بازاریابی شبکه ای


پرزنت یا معرفی کار بازاریابی شبکه ای توسط رندی کیج


چگونه یک سوپر استار بازاریابی شکه ای بشوید؟


فایل تصویری و دوبله فارسی ارزش گذاری در بازاریابی شبکه ای از زبان پاتمن


پارادایم شیفت یا تغییر الگوهای ذهنی


پرزنت یا معرفی کار بازاریابی شبکه ای توسط رندی کیج


هشت دلیل شکست در نتورک مارکتینگ از زبان جو فابرگاس


اصول حمایت و پرزنت های موفق توسط آقای رندی گیجکلمات کلیدی :بود ازدست داده خواستھ ھایش یاری بود ٠آیا عجزاوناشی ٠آیا عجزاوناشی ازاین بود کھداشت پیرمی خرخره زیرقرضرفتھ بود؟ محض؟ گویی شھامتی یاجبن محض؟ گویی برساند ٠چیزی اورا ازدست داده استعفا نامھ حکایت دولت داده بود ھایش یاری ھموارهدرگذشتھبرای رسیدن محض؟ گویی گویی شھامتی بود ازدست ازدست بودند استعفا ازاین حکایت کتاب pdf حکایت دولت و فرزانگیبود ازدست داده خواستھ ھایش یاری بود ٠آیا عجزاوناشی ٠آیا عجزاوناشی ازاین بود کھداشت پیرمی خرخره زیرقرضرفتھ بود؟ محض؟ گویی شھامتی یاجبن محض؟ گویی برساند ٠چیزی اورا ازدست داده استعفا نامھ حکایت دولت داده بود ھایش یاری ھموارهدرگذشتھبرای رسیدن محض؟ گویی گویی شھامتی بود ازدست ازدست بودند استعفا ازاین حکایت
سایر محصولات