بررسی بین «عدالت» و «رفتار شهروندی سازمانی» در اداره آموزش و پرورش - مرجع دانلود
بررسی بین «عدالت» و «رفتار شهروندی سازمانی» در اداره آموزش و پرورش
بررسی بین «عدالت» و «رفتار شهروندی سازمانی» در اداره آموزش و پرورش

بررسی بین «عدالت» و «رفتار شهروندی سازمانی» در اداره آموزش و پرورش

بررسی بین «عدالت» و «رفتار شهروندی سازمانی» در اداره آموزش و پرورش/در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:خلاصه و چکیده تحقیق:موضوع عدالت از دیر شمار جزء مهمترین مباحث و دغدغه های بشر و اندیشمندان علوم گوناگون بوده است. عدالت و اجرای آن یکی از نیازهای اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ وجود آن بستری مناسب جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است عدالت حیات و بقای سیستم های اجتماعی را استمرار می بخشد و عناصر اجتماعی را در کنار یکدیگر منسجم می سازد، در حالی که بی عدالتی موجبات جدایی اضمحلال آنها را فراهم می آورد ضمن اینکه از طرف دیگر رفتار شهروندی سازمانی فراگردی است مستمر که با مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی، توجه به افراد سازمان و موفقیت و رفاه آنان، سازمان متجلی می شود.این پژوهش درباره رابطه عدالت و رفتار شهروندی سازمانی در اداره آموزش وپرورش شهر X انجام شده است. دلالت عدالت بر رفتار شهروندی سازمانی رابطه ای است که در رصد بقاء و پایداری سازمان مدنظر قرار گرفته است. نتایج پژوهش بر این مهم دلالت داشته، رابطه و رفتار شهروندی سازمانی را تایید می نماید.تعداد صفحات: 81فرمت فایل: wordفهرست مطالب: چکیده 1فصل اول : تعاریف و اصطلاحات 2مقدمه 3تعریف مساله 3اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق 4پیشینه تحقیق 5اهداف پژوهش 7سوالات تحقیق 7فرضیات تحقیق 8روش تحقیق 8روش و ابزار گردآوری اطلاعات 8تحقیقات میدانی 9جامعه آماری و حجم نمونه 9روش نمونه گیری 9روش تجزیه و تحلیل داده ها 10چهارچوب نظری تحقیق 10محدودیت ها 10تعاریف و مفاهیم واژه ها 10عدالت سازمانی 10مفاهیم نظری 10مفاهیم عملیاتی 11رفتار شهروندی سازمانی 11مفاهیم نظری 11مفاهیم عملیاتی 12فصل دوم تعاریف و مفاهیم عدالت و رفتار شهروندی سازمانی 14مقدمه 15تعاریف عدالت سازمانی 15مطالعه عدالت در سازمانها 16کانونهای عدالت سازمانی 17عدالت توزیعی 17عدالت رویه ای 18عدالت تعاملی 20اهمیت عدالت در سازمانها 20رفتار شهروندی سازمانی 22رفتار خلاف انتظار و ترک شغل 22تعاریف رفتار شهروندی سازمانی 22انواع رفتار شهروندی 24رفتار شهروندی نسبت به مشتری 25اهمیت دادن به مشتری یا ارباب رجوع 26رفتار شهروندی نسبت به سازمان 26رفتار شهروندی نسبت به خود 28رفتار شهروندی نسبت به کارکنان 29دادن بازخور ارشادی 30ترغیب فکرهای خلاق 30رفتار شهروندی نسبت به وظیفه (کار) 312. ساده کردن کار 313. اهل عمل بودن 314. روشن کردن اهمیت کار 31عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی 32راهکارهایی برای افزایش رفتار شهروندی سازمانی 35ابعاد رفتار شهروندی سازمانی : 35فرآنید رفتار شهروندی سازمانی 36ابعاد رفتار شهروندی سازمانی (دیدگاه دو بعدی) 36سطوح رفتار شهروندی سازمانی 37مدل های رفتار شهروندی سازمانی 37دیدگاه هایی در مورد کانونهای رفتار شهروندی سازمانی 38رفتار شهروندی سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی؟ 39الگوهای چند بعدی 40دو دیدگاه درباره رفتار شهروندی سازمانی 43دیدگاه های نظری عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی 47پیشینه تحقیق 49فصل سوم : روش شناسی تحقیق 51مقدمه 52نوع و روش تحقیق 52الف: طبقه بندی بر مبنای هدف 53ب: طبقه بندی تحقیق بر مبنای روش 53قلمرو مکانی و زمانی تحقیق 54روش گردآوری اطلاعات 54ابزار گردآوری اطلاعات 55روایی و پایایی ابزار سنجش 57جامعه آماری 57حجم نمونه و شیوه نمونه گیری 58روش تحلیل داده های آماری 58فصل چهارم : تجزیه وتحلیل اطلاعات 60فرضیه 1 61فرضیه 2 62فرضیه 3 63فرضیه 4 64فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 65توصیه ها وپیشنهادات 66پرسشنامه 70منابع و ماخذ: 72 ...

بررسی بین «عدالت» و «رفتار شهروندی سازمانی» در اداره آموزش و پرورش

بررسی بین «عدالت» و «رفتار شهروندی سازمانی» در اداره آموزش و پرورش/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
موضوع عدالت از دیر شمار جزء مهمترین مباحث و دغدغه های بشر و اندیشمندان علوم گوناگون بوده است. عدالت و اجرای آن یکی از نیازهای اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ وجود آن بستری مناسب جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است عدالت حیات و بقای سیستم های اجتماعی را استمرار می بخشد و عناصر اجتماعی را در کنار یکدیگر منسجم می سازد، در حالی که بی عدالتی موجبات جدایی اضمحلال آنها را فراهم می آورد ضمن اینکه از طرف دیگر رفتار شهروندی سازمانی فراگردی است مستمر که با مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی، توجه به افراد سازمان و موفقیت و رفاه آنان، سازمان متجلی می شود.
این پژوهش درباره رابطه عدالت و رفتار شهروندی سازمانی در اداره آموزش وپرورش شهر X انجام شده است. دلالت عدالت بر رفتار شهروندی سازمانی رابطه ای است که در رصد بقاء و پایداری سازمان مدنظر قرار گرفته است. نتایج پژوهش بر این مهم دلالت داشته، رابطه و رفتار شهروندی سازمانی را تایید می نماید.

تعداد صفحات: 81

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:
چکیده 1
فصل اول : تعاریف و اصطلاحات 2
مقدمه 3
تعریف مساله 3
اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق 4
پیشینه تحقیق 5
اهداف پژوهش 7
سوالات تحقیق 7
فرضیات تحقیق 8
روش تحقیق 8
روش و ابزار گردآوری اطلاعات 8
تحقیقات میدانی 9
جامعه آماری و حجم نمونه 9
روش نمونه گیری 9
روش تجزیه و تحلیل داده ها 10
چهارچوب نظری تحقیق 10
محدودیت ها 10
تعاریف و مفاهیم واژه ها 10
عدالت سازمانی 10
مفاهیم نظری 10
مفاهیم عملیاتی 11
رفتار شهروندی سازمانی 11
مفاهیم نظری 11
مفاهیم عملیاتی 12
فصل دوم تعاریف و مفاهیم عدالت و رفتار شهروندی سازمانی 14
مقدمه 15
تعاریف عدالت سازمانی 15
مطالعه عدالت در سازمانها 16
کانونهای عدالت سازمانی 17
عدالت توزیعی 17
عدالت رویه ای 18
عدالت تعاملی 20
اهمیت عدالت در سازمانها 20
رفتار شهروندی سازمانی 22
رفتار خلاف انتظار و ترک شغل 22
تعاریف رفتار شهروندی سازمانی 22
انواع رفتار شهروندی 24
رفتار شهروندی نسبت به مشتری 25
اهمیت دادن به مشتری یا ارباب رجوع 26
رفتار شهروندی نسبت به سازمان 26
رفتار شهروندی نسبت به خود 28
رفتار شهروندی نسبت به کارکنان 29
دادن بازخور ارشادی 30
ترغیب فکرهای خلاق 30
رفتار شهروندی نسبت به وظیفه (کار) 31
2. ساده کردن کار 31
3. اهل عمل بودن 31
4. روشن کردن اهمیت کار 31
عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی 32
راهکارهایی برای افزایش رفتار شهروندی سازمانی 35
ابعاد رفتار شهروندی سازمانی : 35
فرآنید رفتار شهروندی سازمانی 36
ابعاد رفتار شهروندی سازمانی (دیدگاه دو بعدی) 36
سطوح رفتار شهروندی سازمانی 37
مدل های رفتار شهروندی سازمانی 37
دیدگاه هایی در مورد کانونهای رفتار شهروندی سازمانی 38
رفتار شهروندی سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی؟ 39
الگوهای چند بعدی 40
دو دیدگاه درباره رفتار شهروندی سازمانی 43
دیدگاه های نظری عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی 47
پیشینه تحقیق 49
فصل سوم : روش شناسی تحقیق 51
مقدمه 52
نوع و روش تحقیق 52
الف: طبقه بندی بر مبنای هدف 53
ب: طبقه بندی تحقیق بر مبنای روش 53
قلمرو مکانی و زمانی تحقیق 54
روش گردآوری اطلاعات 54
ابزار گردآوری اطلاعات 55
روایی و پایایی ابزار سنجش 57
جامعه آماری 57
حجم نمونه و شیوه نمونه گیری 58
روش تحلیل داده های آماری 58
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل اطلاعات 60
فرضیه 1 61
فرضیه 2 62
فرضیه 3 63
فرضیه 4 64
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 65
توصیه ها وپیشنهادات 66
پرسشنامه 70
منابع و ماخذ: 72قیمت: 24,000 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

مجموعه کامل سوالات استخدامی قوه قضاییه - ماشین نویس


فرم خام اجاره نامه مسکن (آپارتمان، ویلا، اداری، تجاری و...)


بررسي نقش ارزيابي عملكرد در افزايش كارآيي كاركنان


فرم خام مبایعه نامه خودرو (ماشین ، اتومبیل و...)


فرم خام اجاره نامه مسکن (آپارتمان، ویلا، اداری، تجاری و...)


فرم خام مبایعه نامه خودرو (ماشین ، اتومبیل و...)


فرم خام قرارداد فروش خودرو؛ پیش فروش (ماشین، اتومبیل و...)


مجموعه کامل سوالات استخدامی قوه قضاییه - ماشین نویس


خلاصه کتاب آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


فرم خام قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو (ماشین، اتومبیل و...)


فرم خام قرارداد فروش اقساطی خودرو (ماشین، اتومبیل و...)


مجموعه کامل سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی


فرم خام قرارداد پیش فروش مسکن (آپارتمان، ویلا، اداری، تجاری و...)


فرم خام قرارداد فروش خودرو؛ حوالجات (ماشین، اتومبیل و...)


خلاصه کتاب اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم


بررسي نقش ارزيابي عملكرد در افزايش كارآيي كاركنان


بررسی تاثیر تشویق و تنبیه بر یادگیری دانش آموزان


گزارش کارورزی 2 مدرسه ابتدایی - رشته علوم تربیتی


بررسی بین «عدالت» و «رفتار شهروندی سازمانی» در اداره آموزش و پرورش


فرم خام قرارداد انتقال سرقفلی


پایان نامه بررسی و نقش ارزشیابی عملکرد کارکنان شرکت


کار تحقیقی بررسی جرم سرقت در حقوق ایران


فرم خام مشارکت در ساخت (آپارتمان، ویلا، اداری، تجاری و...)


کار تحقیقی نفقه


کار تحقیقی عول و تعصیب


بررسی تأثیر بهبود کیفیت زندگی کاری بر رضایت شغلی کارکنان


صبح ها با مطالعه 20 دقیقه ای، به یک ستاره‌ی کارآفرینی تبدیل شوید


کار تحقیقی مجازاتهای جایگزین حبس


پایان نامه تعیین رابطه ی توانمندسازي روانشناختي با تعهد سازمانی کارکنان


مجموعه کامل سوالات استخدامی ریاضی و آمار


مجموعه کامل جزوات و سوالات استخدامی قانون اساسی


مجموعه کامل سوالات استخدامی آموزش و پرورش - آموزگار ابتدایی


وندالیسم در سیاست کیفری ایران


پاورپوینت خلاصه کتاب نظریه روان پویشی


رفتار سازماني پيشرفته


اسید پاشی


چگونه با نوجوانان خود رفتار کنیم که هم مستقل باشد، هم بتوانیم او را کنترل کنیم


جزوه خلاصه درس پول و ارز بانکداری


جزوه خلاصه و دستنویس انتقال جرم


خلاصه کتاب تربیت بدنی


خلاصه کتاب اندیشه اسلامی (2)


جزوه خلاصه و دستنویس حسابداری پیشرفته (1)


مجموعه کامل سوالات و جزوات استخدامی وزارت بهداشت - کارشناس امور آموزشی


مجموعه کامل سوالات و جزوات استخدامی وزارت بهداشت - دروس عمومی


مجموعه کامل سوالات استخدامی وزارت بهداشت - کارشناس حقوقی


آزمایش استخراج بنزوییک اسید


گزارش کار آزمایشگاه شیمی فیزیک (2) عنوان: پتانسیل شیمیایی و ضریب فعالیت


مجموعه کامل سوالات استخدامی وزارت بهداشت - بهیار


مجموعه کامل سوالات استخدامی وزارت بهداشت - حسابدار


آزمایش تعیین میانگین درصد خلوص سودااش


آزمایش تعیین نقطه جوش اتانول به روش میکرو


کار تحقیقی بررسی صلاحیت و اختیارات دادستان در قانون آیین دادرسی کیفری


مجموعه کامل سوالات و جزوات استخدامی قوه قضاییه - دروس عمومی


مجموعه کامل سوالات استخدامی قوه قضاییه - متصدی امور دفتری


مجموعه کامل سوالات استخدامی قوه قضاییه - ماشین نویس


مجموعه کامل سوالات استخدامی قوه قضاییه - مسئول خدمات مالی


مجموعه کامل سوالات استخدامی قوه قضاییه - کارشناس برنامه ریزی


مجموعه کامل سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی - متصدی امور اداری


مجموعه کامل سوالات استخدامی برنامه ریزی استراتژیک


مجموعه کامل آئین نامه و قوانین استخدامی دستگاه های اجرایی - کارشناس ثبت اسناد و املاک


مجموعه کامل سوالات استخدامی مبانی سازمان و مدیریت


مجموعه کامل جزوات و سوالات استخدامی مدیریت تحول


سوالات استخدامی سازمان سنجش بهمراه پاسخنامه کامل


مجموعه کامل سوالات استخدامی آموزش و پرورش - مراقب سلامت


مجموعه کامل سوالات استخدامی کنترل پروژهکلمات کلیدی :رفتار شهروندی سازمانی 26رفتار شهروندی نسبت برای افزایش رفتار افزایش رفتار شهروندی سازمانی 35ابعاد رفتار 32راهکارهایی برای افزایش شهروندی سازمانی رفتار شهروندی شهروندی نسبت گردآوری اطلاعات اداره آموزش تحلیل داده شده است نمونه گیری است عدالت شهروندی سازمانی رفتار تحقیق عدالت سازمان اطلاعات بررسی بین «عدالت» و «رفتار شهروندی سازمانی» در اداره آموزش و پرورشرفتار شهروندی سازمانی 26رفتار شهروندی نسبت برای افزایش رفتار افزایش رفتار شهروندی سازمانی 35ابعاد رفتار 32راهکارهایی برای افزایش شهروندی سازمانی رفتار شهروندی شهروندی نسبت گردآوری اطلاعات اداره آموزش تحلیل داده شده است نمونه گیری است عدالت شهروندی سازمانی رفتار تحقیق عدالت سازمان اطلاعات
سایر محصولات