حل المسائل کامل مکانیک تحلیلی ۱ دانیل کلپنر - مرجع دانلود
حل المسائل کامل مکانیک تحلیلی ۱ دانیل کلپنر
حل المسائل کامل مکانیک تحلیلی ۱ دانیل کلپنر

حل المسائل کامل مکانیک (تحلیلی ۱) - دانیل کلپنر

حل المسائل کامل مکانیک ( تحلیلی یک)دنیل کلپنروقتی با فیزیک وشاخه ی مکانیک ازرشته ی فیزیک کارمی کنیم  روش حل مسائل تا حدودی وقت گیروالبته طولانی می شود اما برای خلاصی ازاین صرف وقت وکم کردن از طولانی شدن حل مسئله های مکانیک ازروشی بسیار مفید وسودمند به نام روش تحلیلی می توان بیشترین بهره را درکمترین زمان که همان حل مسئله ی مکانیک است بدست آورد دراین روش که بیشتر برجنبه ی هندسی مسئله تمرکزمی کند ابتدا مسئله تحلیل می شود البته شاید این خرده گرفته شود که این روش که سخت تروطولانی ترخواهد شد اما به جرأت می توان گفت بیشترمسائل مکانیک والکتریسیته ومغناطیس وکلأ مسائل فیزیک با بهره گیری ازهمین روش تحلیلی به سادگی حل می شوند لاکن تسلط براین روش نیاز به توانایی تحلیل وبیرون کشیدن داده ها و معلومات اولیه وبدرد بخوردرکنارممارست وتمرین زیاد مثل همه ی کارهای دیگر دارد وقتی یک جرم m توسط طنابی که شخصی آن را ازروی شانه ی خود می کشد برای بدست آوردن نیروی لازم برای کشیدن این جرم می توان آن را تحلیل نمود وبه سادگی حل کرد درهمین مثال اگر فرض کنیم اصطکاکی وجود ندارد یعنی fμ=0  بعد اینکه طناب متصل به جرم درامتدادیک خط مورب است که ازروی شانه ی شخص به دست او منتهی می شود لذا این امتداد مورب طناب را می توان وتر یک مثلث قائم الزاویه که دوضلع دیگراین مثلث یک ضلع همان  طول ومسافت افقی روی زمین است ( البته چنانچه نیاز به بدست آوردن انرژی هم باشیم) وضلع قائم همان طول یا بلندی قد شخصی است که جرم را روی زمین می کشد دراینصورت حتمأ یک زاویه بین امتداد مورب طناب کشیده شده که همان وترمثلث قائم الزاویه ی فرضی است با افق یا همان سطح افقی زمین ایجاد می شود زاویه ای مثل θ هرچه قد شخص بلندترباشد این زاویه بازترمی...

حل المسائل کامل مکانیک (تحلیلی ۱) - دانیل کلپنر

حل المسائل کامل

مکانیک ( تحلیلی یک)

دنیل کلپنر

وقتی با فیزیک وشاخه ی مکانیک ازرشته ی فیزیک کارمی کنیم  روش حل مسائل تا حدودی وقت گیروالبته طولانی می شود اما برای خلاصی ازاین صرف وقت وکم کردن از طولانی شدن حل مسئله های مکانیک ازروشی بسیار مفید وسودمند به نام روش تحلیلی می توان بیشترین بهره را درکمترین زمان که همان حل مسئله ی مکانیک است بدست آورد دراین روش که بیشتر برجنبه ی هندسی مسئله تمرکزمی کند ابتدا مسئله تحلیل می شود البته شاید این خرده گرفته شود که این روش که سخت تروطولانی ترخواهد شد اما به جرأت می توان گفت بیشترمسائل مکانیک والکتریسیته ومغناطیس وکلأ مسائل فیزیک با بهره گیری ازهمین روش تحلیلی به سادگی حل می شوند لاکن تسلط براین روش نیاز به توانایی تحلیل وبیرون کشیدن داده ها و معلومات اولیه وبدرد بخوردرکنارممارست وتمرین زیاد مثل همه ی کارهای دیگر دارد وقتی یک جرم m توسط طنابی که شخصی آن را ازروی شانه ی خود می کشد برای بدست آوردن نیروی لازم برای کشیدن این جرم می توان آن را تحلیل نمود وبه سادگی حل کرد درهمین مثال اگر فرض کنیم اصطکاکی وجود ندارد یعنی fμ=0  بعد اینکه طناب متصل به جرم درامتدادیک خط مورب است که ازروی شانه ی شخص به دست او منتهی می شود لذا این امتداد مورب طناب را می توان وتر یک مثلث قائم الزاویه که دوضلع دیگراین مثلث یک ضلع همان  طول ومسافت افقی روی زمین است ( البته چنانچه نیاز به بدست آوردن انرژی هم باشیم) وضلع قائم همان طول یا بلندی قد شخصی است که جرم را روی زمین می کشد دراینصورت حتمأ یک زاویه بین امتداد مورب طناب کشیده شده که همان وترمثلث قائم الزاویه ی فرضی است با افق یا همان سطح افقی زمین ایجاد می شود زاویه ای مثل θ هرچه قد شخص بلندترباشد این زاویه بازترمی شود وازطریق تعریف سینوس وکسینوس می توان مسئله را حل کرد یا بردارها وجبر بردارها ضرب داخلی وخارجی بردارها که ابزاری بسیار کارآمد است بطورکلی تجزیه مؤلفه ی موردنظربه دو مؤلفه ی عمود برهم بطوریکه sinθ=y/r وcosθ=x/r لذا Fx=r.cosθوFy=r.sinθ فقط باید توجه داشت درضرب نقطه ای حتمأ ازکسینوس زاویه ودرضرب برداری یا با علامت × ازsin زاویه تحت هرشرایطی استفاده می شود وهمواره درضرب خارجی یا برداری رابطه A×B=(a2.b3-a3b2)I+(a3b1-a1b3)j+(a1b2-a2b1)k برقراراست   لذا دانیل کلپنر مسائل مکانیک را به همین روش تحلیلی وبکارگیری بردارها وجبر برداری وقواعدمثلثاتی حل نموده است

به هرصورت روش تحلیلی روشی بسیارسودمند ودرعین حال ساده است به شرطی که مثل همه ی موارد درک درست وتحلیل درست انجام شود اما راجع به این محصول

این محصول حل المسائل کامل مسائل مکانیک به روش تحلیلی بردارها وزاویه ها است که اگرچه انگلیسی است اما نویسنده اش یعنی keleppner دانیل کلپنربدون شرح این مسائل را حل کرده است بطوریکه نوع حل مسائل نیازی به تشریح ندارند وخواننده ای که با مکانیک تحلیلی آشنایی داشته باشد کاملأ متوجه ی چگونگی حل مسائل می شود بطورکلی حل مسائل مکانیک به روش تحلیلی نیازبه شرح ندارد با مشخص کردن بردارها وزوایا وجهت اثر نیرو یا جهت  درحالت کلی  چگونگی حل نشان داده می شود اما برای اطلاع این حل المسائل با عددنویسی انگلیسی است

این حل المسائل حل مسائل کامل مکانیک به روش تحلیلی محدود به مکانیک تحلیلی یک از کلپنر (عدد نویسی انگلیسی) دریک فایل اصلی pdf در   ۱۶۲صفحه درون یک فایل Zip ارایه شده استقیمت: 8,500 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی


حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو


واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری


حل المسائل کامل ریاضیات مهندسی پیشرفته اروین کریت سیگ


واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری


کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی


حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو


حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti


تشریح وحل المسائل کامل کوآنتوم پیشرفته یا مدرن ساکورایی


حل المسائل مکانیک کوآنتومی یک ودو


حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی


دمب گربه توفیق


اسراربشقاب پرنده


شیمی فیزیک اتکینز _ بارو شرح مطلب وراهنمای حل وراهنمای حل مسائل-فارسی


اربعین حسینی ع واولین زائران تربت حسین ع وشرح وقایع اولین اربعین حسینی سال 61 هجری قمری


نرم افزاربازکننده فایل های zip برای ویندوز کامپیوترولب تاپ تبلت واندروید گوشی موبایل


ابعاد نظامی واقعه ی کربلا


نبرد من آدولف هیتلر


زنبق دره بالزاک


ارابه ی خدایان


متن کامل دعای نورانی وپرفیض توسل با ترجمه


حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فیزیک هالیدی (۴۴فصل سه جلد)


متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی


سفرنامه ی مارکوپلو


جزء سی ام قرآن کریم باترجمه ومعنی اختصاصی واژه ها


کتاب معتبر وگرانقدرلهوف سید طاووس درشرح واقعه کربلا


قصه ی وداستان کامل زندگی حضرت یوسف ع به روایت قرآن کریم وروایات مستند


شبهات واقعه ی عاشورا وپاسخ به شبهات


اصول بنیادی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی همیل بلاو-فارسی


کتاب کامل جبرخطی شامل صفرتا صد ریاضیات کاربردی درفیزیک ومحض


داستانهای حسین کرد شبستری


نشانه های پایان دنیا وآخرالزمان به روایت سیدطاووس و پایان جهان ازنویسنده ای اهل سنت


زندگی وچگونگی بردارکردن حسنک وزیر به روایت تاریخ بیهقی


راهنماوحل المسائل ریاضی کارشناسی ارشدشرح فارسی


فایل pdf حماسه حسینی ع عاشورا وحماسه ی حسینی ع درقرآن از آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه [دوجلد]


همه چیزدرمورد عجایب هفتگانه


خلاصه مطالب مهم مکانیک کوآنتومی 1و2براساس مکانیک کوآنتومی گاسیووریچ ترجمه جمیل آریایی ومحمدرضا مطلوب زبان فارسی


قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی


ارتباط با ارواح نقد وبررسی توسط دانشمندبزرگ ناصرمکارم شیرازی


متن کامل اندیشه اسلامی ۲وجزوه وخلاصه مطالب مهم و نمونه سؤالات وپاسخنامه


حل المسائل کامل مبانی شیمی تجزیه - داگلاس اسگوک


حل المسائل کامل شیمی آلی (۲۰۱۶)- جان مک موری


آیه مبارکه ی مباهله شأن نزول وتفسیر


خلاصه متن وحل المسائل فارسی ۱۲فصل فصول۳۳-۲۲ فیزیک هالیدی


شرح واقعه ی معراج پیامبر اسلام ص


حل المسائل فارسی شیمی فیزیک اتکینز-بارو ویژه ی مهندسی شیمی


متن وحل المسائل فارسی فصل چهارده تا پایان فصل بیست ویک -فیزیک هالیدی


حل المسائل کامل وفارسی استاتیک - مریام


متن وحل مسائل پایانی حل نشده ی سه فصل اول فیزیک هالیدی- فارسی


مبانی فیزیک هسته ای مایرهوف- فارسی


متن کامل فصول ۴تا ابتدای فصل ۱۴فیزیک هالیدی همراه حل کامل مسائل -فارسی


جزوه آموزشی وراهنمای الکترونیک دو


شیمی عمومی چارلز مورتیمرکامل -فارسی


تشریح وحل المسائل کامل کوآنتوم پیشرفته یا مدرن ساکورایی


بزرگترین نرمش قهرمانانه ی تاریخ (صلح امام حسن ع با معاویه)


نرم افزار دیکشنری انگلیسی به فارسی وفارسی به انگلیسی


حل سه هزارمسئله ی حل نشده ی فیزیک HALPERN - هالپرن


کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی


تشریح وحل المسائل کامل فارسی ریاضی عمومی ۱


تشریح وحل المسائل فارسی ریاضی عمومی ۲


حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti


حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو


جزوه ی سؤالات وپاسخنامه ی تشریحی معتبرآمادگی کنکور۹۶


حل المسائل مکانیک مواد هایبلر(کامل)


آغازجریان یافتن زمان (تاریخچه زمان)


نمونه سؤالات نیمسال اول ودوم۱۳۹۶-۱۳۹۵ پیام نور


ترجمه ی جلد اول تاریخ طبری


حل المسائل کامل دینامیک هایبلرویرایش۱۴ سال ۲۰۱۶


شرح کامل وساده مفاهیم آشنایی با نسبیت خاص ترجمه جعفرگودرزی


حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فیزیک هالیدی (۴۴فصل سه جلد)


حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی


متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی


شیمی فیزیک اتکینز _ بارو شرح مطلب وراهنمای حل وراهنمای حل مسائل-فارسی


هفت مباحثه ومناظره ی تاریخی امام رضا ع


کتاب شاهکارعلمی تکامل علم فیزیک آلبرت انیشتن اینفلند _فارسی


اصول بنیادی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی همیل بلاو-فارسی


امام علی بن موسی الرضا امام رضا ازولادت تا شهادت


قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی


جزوه خلاصه فیزیولوژی اعصاب برای پرستاری


راهنما وحل المسائل فیزیک ۳دبیرستان رشته ریاضی


راهنما روش حل وحل المسائل ریاضی مهندسی شیدفر


خلاصه فرمولهای مهم کارشناسی ارشد ریاضی علوم کامپییوتروIT


مجموعه مقالات دهخدا چرندوپرند - نسخه اصلی


راهنماوحل المسائل ریاضی کارشناسی ارشدشرح فارسی


قصه ی وداستان کامل زندگی حضرت یوسف ع به روایت قرآن کریم وروایات مستند


راهنما وروش حل وحل کلیه مسائل مکانیک سیالات وایتلی استریترفارسی


حل المسائل مکانیک کوآنتومی یک ودو


خلاصه مطالب مهم مکانیک کوآنتومی 1و2براساس مکانیک کوآنتومی گاسیووریچ ترجمه جمیل آریایی ومحمدرضا مطلوب زبان فارسی


زندگی وچگونگی بردارکردن حسنک وزیر به روایت تاریخ بیهقی


نرم افزاربازکننده فایل های zip برای ویندوز کامپیوترولب تاپ تبلت واندروید گوشی موبایل


اربعین حسینی ع واولین زائران تربت حسین ع وشرح وقایع اولین اربعین حسینی سال 61 هجری قمری


کلیات هفت جلدی قیام مختار


فایل pdf شش قسمتی وکامل داستان های هزارویک شب


سفرنامه ی مارکوپلو


داستانهای حسین کرد شبستری


ابعاد نظامی واقعه ی کربلا


کتاب معتبر وگرانقدرلهوف سید طاووس درشرح واقعه کربلا


واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری


متن کامل دعای نورانی وپرفیض توسل با ترجمه


کتاب کامل جبرخطی شامل صفرتا صد ریاضیات کاربردی درفیزیک ومحض


نمونه سؤالات رشته ی فیزیک پیام نور


آلبوم تصویری ویدئویی از مناظر بکر ودیدنی طبیعت وشهرها وجهان وپرندگان وجنگل وآبشارهای آیینه ای


درخواستگاری بهتراست این سؤالات را بپرسیم


جزء سی ام قرآن کریم باترجمه ومعنی اختصاصی واژه ها


ماجراهای تن تن ومیلو


زنبق دره بالزاک


دمب گربه توفیق


ارتباط با ارواح نقد وبررسی توسط دانشمندبزرگ ناصرمکارم شیرازی


همه چیزدرمورد عجایب هفتگانه


نبرد من آدولف هیتلر


ارابه ی خدایان


اسراربشقاب پرنده


متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی مدرن ساکورایی


متن کامل وفارسی نهج البلاغه خطبه ها متن نامه ها حکمت ها ولغات غریب - امیرالمؤمنین علی (ع)


حل فارسی حل المسائل فارسی شیمی فیزیک اتکینز بارو - مهندسی شیمی


حل المسائل حل المسائل کامل شیمی فیزیک - اتکینز بارو


متن شیمی فیزیک متن فارسی شیمی فیزیک آتکینز - بارو


تحقیق نوروز ریشه ها تاریخ مراسم هفت سین


اصطلاح نامه فرهنگ لغت لغتنامه توصیفی اصطلاحات روانشناسی


پروژه پاورپوینت پروژه ی مبانی فلسفی مکانیک کوآنتومی براساس کتاب دکتر گلشنی


پاورپوینت سیصد پاورپوینت سیصد اصل طلایی مدیریت اسلامی


پاور پوینت پاورپوینت تأثیر هنرایران واسلام درشرق - فارسی


راهنما ی فارسی آموزش تافل راهنمای تلفظ وخواندن آموزش وآمادگی TOEFL


تحقیق انقلاب اسلامی ووضع کنونی جهان اسلام


متن فارسی شناخت داروها


متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیولوژی پزشکی جلد اول گایتون - هال


متن فارسی متن کامل وفارسی مقاومت مصالح وحل مسائل


متن کامل وفارسی جلد دوم فیزیولوژی گایتون - هال


متن فارسی متن کامل فارسی اپتیک پدروتی -Pedrotti


جدید ترین منابع پیشنهادی برای آزمون دکترای روانشناسی جداول وموارد مؤثرسال نود شش


خلاصه فصول جلد اول روانپزشکی کاپلان سادوک - فارسی


خلاصه مطالب فارماکولوژی تاپلی - ویلسون - فارسی برای کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی


حل مسائل حل المسائل کامل آنتن ها درهمه ی زمینه ها - کراس ودیگران


متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیک جدید کرین


حل فارسی مسئله حل المسائل کامل فارسی ترمودینامیک مولکولی پیشرفته پراتنیز


متن کامل وفارسی شرح لمعه دمشقیه - فقه شهید ثانی سه چهار پنج شش


حل کامل مسائل حل المسائل کامل مکانیک کوآنتومی مدرن ساکورایی جلد اول ودومکلمات کلیدی :المسائل کامل مکانیک کامل مکانیک تحلیلی امتداد مورب طناب تحت هرشرایطی استفاده شود وهمواره درضرب times ازsin زاویه زاویه ودرضرب برداری ازکسینوس زاویه ودرضرب وهمواره درضرب خارجی علامت times ازsin روش تحلیلی مکانیک تحلیلی المسائل کامل مسائل مکانیک شود اما کامل مکانیک مکانیک تحلیلی مسائل بردارها مسئله زاویه المسائل انگلیسی حل المسائل کامل مکانیک (تحلیلی ۱) - دانیل کلپنرالمسائل کامل مکانیک کامل مکانیک تحلیلی امتداد مورب طناب تحت هرشرایطی استفاده شود وهمواره درضرب times ازsin زاویه زاویه ودرضرب برداری ازکسینوس زاویه ودرضرب وهمواره درضرب خارجی علامت times ازsin روش تحلیلی مکانیک تحلیلی المسائل کامل مسائل مکانیک شود اما کامل مکانیک مکانیک تحلیلی مسائل بردارها مسئله زاویه المسائل انگلیسی
سایر محصولات