آیه مبارکه ی مباهله شأن نزول وتفسیر - مرجع دانلود
آیه مبارکه ی مباهله شأن نزول وتفسیر
آیه مبارکه ی مباهله شأن نزول وتفسیر

آیه مبارکه ی مباهله شأن نزول وتفسیر

أعوذبالله من الشيطان الرجيمإ ن مثل عيسي عندالله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون - الحق من ربك فلا تكن من الممترين - فمن حاجك من بعد ماجاء ك من العلم  فقل تعالو ندع ابنائنا وابنائكم نسائنا ونسائكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل  لعنة الله علي الكاذبين ..... پس (ای پیامبرص) به آنها بگو بیائید ما فرزندان خودرادعوت کنیم وشما فرزندانتان را ما زنان خویش را دعوت کنیم وشما زنانتان را ما نفسهای خویش را وشما (نیز) نفسهای خودتان را آنگاه مباهله کنیم (ودروغگویان را به خداواگذارنماییم) ولعنت خدارابردروغگویان قراردهیم (آیات 60 و61 سوره مبارکه ی آل عمران)آیه مبارکه ی مباهله وشأن نزول وتفسیر این آیه آیه مباهله آیه شصت ویکم ازسوره ی مبرکه ی آل عمران است ویکی ازآیاتی است که برامامت ووصی وجانشینی علی بن ابیطالب بعدازپیامبرونیز عصمت ایشان وامامین حسنین وذریه وسلاله ی پاکشان دلالت دارد درمورد شأن نزول این آیه قول کثیرومتواترچنین استپس ازاعلام پیامبری ازسوی خاتم الانبیاء حضرت محمد ص وابلاغ این رسالت به مردم گروهی ازعلمای اهل نصرانی وبخصوص یهودی با اینکه به حقیقت ماجری یعنی پیامبربودن حضرت خاتم ص آگاه بودند ودرکتب وحیانی خویش ازظهور پیامبرخاتم در شبه جزیره ی حجاز مطلع بوده وبرای همین امرنیز حتی پدرانشان به سرزمین حجاز هجرت کرده وسکنی گزیده بودند اما با ظهورپیامبر خاتم ص از قبول این حقیقت سرباززدند دلیل این کارآنها متفاوت نقل شده اما نقل صحیح ترومورد تأکید این است که این علما تصورمی کردند پیامبر خاتم باید ازنسل یهودا واز بنی اسرائیل باشد اما وقتی دیدند چنین نشد وخداوند نیز درپاسخ به همین تصورشان می فرماید خدا بهترمی داندرسالتش را در کجا وبرعهده ی کدام بنده اش قراردهد روی همین مطلب علمای بنی اسرائیل وگروهی ازنصرانیان از پذیرش وبه رسمیت شناختن رسالت پیامبرص طفره می رفتند حکومت اسلامی که توسط پیامبرشکل گرفت ایشان حکومت را قبول نکردند چراکه اصل رسالت را منکرشده بودند اما ای کاش ماجرا به همین انکارختم می شد درحقیقت با تشکیل حکومت اسلامی توسط پیامبرص این گروه درصدد تضعیف حکومت بودند به این شرح که چون بیشترمشرکین مکه ومدینه ازقبل با این علما آشنایی داشتند واین علما نیز وعده ی ظهور پیامبرخاتم را درسرزمین آنها داده بودند نگاه به قبول یا عدم تأیید پیامبر ازسوی آن عالمان داشتند واین عالمان متعصب ازاین احوال سوء استفاده کرده وبا عدم تأیید خود ایجاد شک وشبهه دردل مسلمانان تازه مسلمان شده ودیگران برای قبول پیامبری رسول اکرم ص وپذیرش اسلام کردند ونیز از پرداخت جزیه به حکومت نیز خودداری نمودند درچنین شرایطی آیات مذکور برپیامبر ص توسط جبرئیل وحی شد که ترجمه نوشته شده است درشب موعود (به تعبیری) پیامبر ص خودشان وحضرت علی ع حضرت فاطمه سلام الله علیها وامام حسن ع وامام حسین ع راهمراه خود برای مباهله( نفرین کردن)...

آیه مبارکه ی مباهله شأن نزول وتفسیر

أعوذبالله من الشيطان الرجيم

إ ن مثل عيسي عندالله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون - الحق من ربك فلا تكن من الممترين - فمن حاجك من بعد ماجاء ك من العلم  فقل تعالو ندع ابنائنا وابنائكم نسائنا ونسائكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل  لعنة الله علي الكاذبين

..... پس (ای پیامبرص) به آنها بگو بیائید ما فرزندان خودرادعوت کنیم وشما فرزندانتان را ما زنان خویش را دعوت کنیم وشما زنانتان را ما نفسهای خویش را وشما (نیز) نفسهای خودتان را آنگاه مباهله کنیم (ودروغگویان را به خداواگذارنماییم) ولعنت خدارابردروغگویان قراردهیم (آیات 60 و61 سوره مبارکه ی آل عمران)

آیه مبارکه ی مباهله وشأن نزول وتفسیر این آیه

آیه مباهله آیه شصت ویکم ازسوره ی مبرکه ی آل عمران است ویکی ازآیاتی است که برامامت ووصی وجانشینی علی بن ابیطالب بعدازپیامبرونیز عصمت ایشان وامامین حسنین وذریه وسلاله ی پاکشان دلالت دارد درمورد شأن نزول این آیه قول کثیرومتواترچنین است

پس ازاعلام پیامبری ازسوی خاتم الانبیاء حضرت محمد ص وابلاغ این رسالت به مردم گروهی ازعلمای اهل نصرانی وبخصوص یهودی با اینکه به حقیقت ماجری یعنی پیامبربودن حضرت خاتم ص آگاه بودند ودرکتب وحیانی خویش ازظهور پیامبرخاتم در شبه جزیره ی حجاز مطلع بوده وبرای همین امرنیز حتی پدرانشان به سرزمین حجاز هجرت کرده وسکنی گزیده بودند اما با ظهورپیامبر خاتم ص از قبول این حقیقت سرباززدند دلیل این کارآنها متفاوت نقل شده اما نقل صحیح ترومورد تأکید این است که این علما تصورمی کردند پیامبر خاتم باید ازنسل یهودا واز بنی اسرائیل باشد اما وقتی دیدند چنین نشد وخداوند نیز درپاسخ به همین تصورشان می فرماید خدا بهترمی داندرسالتش را در کجا وبرعهده ی کدام بنده اش قراردهد روی همین مطلب علمای بنی اسرائیل وگروهی ازنصرانیان از پذیرش وبه رسمیت شناختن رسالت پیامبرص طفره می رفتند حکومت اسلامی که توسط پیامبرشکل گرفت ایشان حکومت را قبول نکردند چراکه اصل رسالت را منکرشده بودند اما ای کاش ماجرا به همین انکارختم می شد درحقیقت با تشکیل حکومت اسلامی توسط پیامبرص این گروه درصدد تضعیف حکومت بودند به این شرح که چون بیشترمشرکین مکه ومدینه ازقبل با این علما آشنایی داشتند واین علما نیز وعده ی ظهور پیامبرخاتم را درسرزمین آنها داده بودند نگاه به قبول یا عدم تأیید پیامبر ازسوی آن عالمان داشتند واین عالمان متعصب ازاین احوال سوء استفاده کرده وبا عدم تأیید خود ایجاد شک وشبهه دردل مسلمانان تازه مسلمان شده ودیگران برای قبول پیامبری رسول اکرم ص وپذیرش اسلام کردند ونیز از پرداخت جزیه به حکومت نیز خودداری نمودند درچنین شرایطی آیات مذکور برپیامبر ص توسط جبرئیل وحی شد که ترجمه نوشته شده است درشب موعود (به تعبیری) پیامبر ص خودشان وحضرت علی ع حضرت فاطمه سلام الله علیها وامام حسن ع وامام حسین ع راهمراه خود برای مباهله( نفرین کردن) بردند درحقیقت این دستور وامرخداوند بود که پیامبرص خودشان همراه گرامیان مزبوربه محل مباهله بروند ازآن سو علمای یهود وبرخی نصرانی افراد زیادی از زن ومرد قبیله های خود را سر قرار آوردند دریک سو پنج نفر ( پیامبرص علی ع فاطمه س حسن ع وحسین ع) ودرطرف دیگر عده ی زیادی اززن ومرد وپیروجوان علمای یهود ونصرانی با مشاهده ی چهره های طرف مقابل وتعداد اندک آنها ( البته روئیت چهره ی حقیقی پنج تن) با هم مشورت نمودند که درصورت مباهله وانجام دادن آن قوم بنی اسرائیل ونصرانیان بی شک وبدون تردید دچار عذاب زود وسریع خداوند خواهند شد وازانجام دادن مباهله خودداری نمودند وبه رسالت خاتم الانبیاء شهادت دادند حکومت اسلامی را به رسمیت شناختند وپرداخت جزیه به حکومت نوپای اسلامی را برعهده گرفتند

آنچه دربالا به اختصار شرح داده شد مربوط به اصل ماجرای مباهله واین محصول ومتن شرح گسترده وکامل همراه با جزئیات این واقعه با بیان شأن نزول با استناد به احادیث ونیز تفسیر این آیه وتفسیر دیگران چه مخالفان وچه موافقان دربیان اصل ماجری ونیز ادله ی مرتبط با امامت وعصمت پنج تن وسلاله ی ایشان است که نویسنده با تحقیق به جزئیات وانواع نقل این ماجری پرداخته ونتیجه گیری نهایی را کرده است که این متن برای پروژه تحقیق ودرکل آگاهی ازاین واقعه مناسبت بسیار دارد بعلاوه ی ذکر نام ناقلان این واقعه وموضع گیری های شدید آنان چه برله وچه برعلیه علی بن ابیطالب وامامان ع است که نقل وتفسیر علمای شیعه وعلمای اهل تسنن وموضع گیری وتفاسیر مختلف ازاین آیه واصل واقعه را نیز درخود دارد

این محصول با عنوان نگاهی تازه به آیه مباهله شأن نزول وتفسیر این آیه وواقعه ی مربوط دریک فایل pdf اصلی در   86 صفحه درون یک فایل zip ارایه شده است

التماس دعا

 قیمت: 8,500 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی


حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو


واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری


حل المسائل کامل ریاضیات مهندسی پیشرفته اروین کریت سیگ


واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری


کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی


حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو


حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti


تشریح وحل المسائل کامل کوآنتوم پیشرفته یا مدرن ساکورایی


حل المسائل مکانیک کوآنتومی یک ودو


حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی


دمب گربه توفیق


اسراربشقاب پرنده


شیمی فیزیک اتکینز _ بارو شرح مطلب وراهنمای حل وراهنمای حل مسائل-فارسی


اربعین حسینی ع واولین زائران تربت حسین ع وشرح وقایع اولین اربعین حسینی سال 61 هجری قمری


نرم افزاربازکننده فایل های zip برای ویندوز کامپیوترولب تاپ تبلت واندروید گوشی موبایل


ابعاد نظامی واقعه ی کربلا


نبرد من آدولف هیتلر


ارابه ی خدایان


زنبق دره بالزاک


متن کامل دعای نورانی وپرفیض توسل با ترجمه


حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فیزیک هالیدی (۴۴فصل سه جلد)


متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی


سفرنامه ی مارکوپلو


جزء سی ام قرآن کریم باترجمه ومعنی اختصاصی واژه ها


کتاب معتبر وگرانقدرلهوف سید طاووس درشرح واقعه کربلا


قصه ی وداستان کامل زندگی حضرت یوسف ع به روایت قرآن کریم وروایات مستند


شبهات واقعه ی عاشورا وپاسخ به شبهات


کتاب کامل جبرخطی شامل صفرتا صد ریاضیات کاربردی درفیزیک ومحض


اصول بنیادی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی همیل بلاو-فارسی


نشانه های پایان دنیا وآخرالزمان به روایت سیدطاووس و پایان جهان ازنویسنده ای اهل سنت


داستانهای حسین کرد شبستری


راهنماوحل المسائل ریاضی کارشناسی ارشدشرح فارسی


زندگی وچگونگی بردارکردن حسنک وزیر به روایت تاریخ بیهقی


فایل pdf حماسه حسینی ع عاشورا وحماسه ی حسینی ع درقرآن از آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه [دوجلد]


خلاصه مطالب مهم مکانیک کوآنتومی 1و2براساس مکانیک کوآنتومی گاسیووریچ ترجمه جمیل آریایی ومحمدرضا مطلوب زبان فارسی


همه چیزدرمورد عجایب هفتگانه


قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی


ارتباط با ارواح نقد وبررسی توسط دانشمندبزرگ ناصرمکارم شیرازی


خلاصه متن وحل المسائل فارسی ۱۲فصل فصول۳۳-۲۲ فیزیک هالیدی


شرح واقعه ی معراج پیامبر اسلام ص


حل المسائل فارسی شیمی فیزیک اتکینز-بارو ویژه ی مهندسی شیمی


متن وحل المسائل فارسی فصل چهارده تا پایان فصل بیست ویک -فیزیک هالیدی


حل المسائل کامل وفارسی استاتیک - مریام


متن وحل مسائل پایانی حل نشده ی سه فصل اول فیزیک هالیدی- فارسی


مبانی فیزیک هسته ای مایرهوف- فارسی


متن کامل فصول ۴تا ابتدای فصل ۱۴فیزیک هالیدی همراه حل کامل مسائل -فارسی


جزوه آموزشی وراهنمای الکترونیک دو


شیمی عمومی چارلز مورتیمرکامل -فارسی


تشریح وحل المسائل کامل کوآنتوم پیشرفته یا مدرن ساکورایی


بزرگترین نرمش قهرمانانه ی تاریخ (صلح امام حسن ع با معاویه)


نرم افزار دیکشنری انگلیسی به فارسی وفارسی به انگلیسی


حل سه هزارمسئله ی حل نشده ی فیزیک HALPERN - هالپرن


کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی


تشریح وحل المسائل کامل فارسی ریاضی عمومی ۱


تشریح وحل المسائل فارسی ریاضی عمومی ۲


حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti


حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو


جزوه ی سؤالات وپاسخنامه ی تشریحی معتبرآمادگی کنکور۹۶


حل المسائل مکانیک مواد هایبلر(کامل)


آغازجریان یافتن زمان (تاریخچه زمان)


نمونه سؤالات نیمسال اول ودوم۱۳۹۶-۱۳۹۵ پیام نور


ترجمه ی جلد اول تاریخ طبری


حل المسائل کامل دینامیک هایبلرویرایش۱۴ سال ۲۰۱۶


شرح کامل وساده مفاهیم آشنایی با نسبیت خاص ترجمه جعفرگودرزی


حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فیزیک هالیدی (۴۴فصل سه جلد)


حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی


متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی


شیمی فیزیک اتکینز _ بارو شرح مطلب وراهنمای حل وراهنمای حل مسائل-فارسی


هفت مباحثه ومناظره ی تاریخی امام رضا ع


کتاب شاهکارعلمی تکامل علم فیزیک آلبرت انیشتن اینفلند _فارسی


اصول بنیادی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی همیل بلاو-فارسی


نام خلیج فارس براساس اسناد جغرافی وتاریخ


امام علی بن موسی الرضا امام رضا ازولادت تا شهادت


قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی


جزوه خلاصه فیزیولوژی اعصاب برای پرستاری


راهنما وحل المسائل فیزیک ۳دبیرستان رشته ریاضی


راهنما روش حل وحل المسائل ریاضی مهندسی شیدفر


خلاصه فرمولهای مهم کارشناسی ارشد ریاضی علوم کامپییوتروIT


مجموعه مقالات دهخدا چرندوپرند - نسخه اصلی


راهنماوحل المسائل ریاضی کارشناسی ارشدشرح فارسی


ازکربلا تا کربلا روزشمارشامگاه عاشوراتا اربعین


قصه ی وداستان کامل زندگی حضرت یوسف ع به روایت قرآن کریم وروایات مستند


راهنما وروش حل وحل کلیه مسائل مکانیک سیالات وایتلی استریترفارسی


حل المسائل مکانیک کوآنتومی یک ودو


خلاصه مطالب مهم مکانیک کوآنتومی 1و2براساس مکانیک کوآنتومی گاسیووریچ ترجمه جمیل آریایی ومحمدرضا مطلوب زبان فارسی


زندگی وچگونگی بردارکردن حسنک وزیر به روایت تاریخ بیهقی


نرم افزاربازکننده فایل های zip برای ویندوز کامپیوترولب تاپ تبلت واندروید گوشی موبایل


اربعین حسینی ع واولین زائران تربت حسین ع وشرح وقایع اولین اربعین حسینی سال 61 هجری قمری


فایل pdf حماسه حسینی ع عاشورا وحماسه ی حسینی ع درقرآن از آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه [دوجلد]


بیان وشرح حماسه ی عاشورا ازبیانات حضرت ولی عصرعج


کلیات هفت جلدی قیام مختار


افرادی که موفق به تشرف درمحضر حضرت ولی عصر شده اند وروایات ایشان


فایل pdf شش قسمتی وکامل داستان های هزارویک شب


نشانه های پایان دنیا وآخرالزمان به روایت سیدطاووس و پایان جهان ازنویسنده ای اهل سنت


اهداف وثمرات قیام حسینی ع آیت الله ناصرمکارم شیرازی


سیمای امام علی ع در قرآن هزارفضیلت امام علی در قرآن


سفرنامه ی مارکوپلو


داستانهای حسین کرد شبستری


ابعاد نظامی واقعه ی کربلا


شبهات واقعه ی عاشورا وپاسخ به شبهات


کتاب معتبر وگرانقدرلهوف سید طاووس درشرح واقعه کربلا


واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری


متن کامل دعای نورانی وپرفیض توسل با ترجمه


کتاب کامل جبرخطی شامل صفرتا صد ریاضیات کاربردی درفیزیک ومحض


هشت ایده وراهکار طلایی شروع موفق وکسب درآمد ازاینترنت بصورت صددرصدی موفقیت قطعی


نمونه سؤالات رشته ی فیزیک پیام نور


آلبوم تصویری ویدئویی از مناظر بکر ودیدنی طبیعت وشهرها وجهان وپرندگان وجنگل وآبشارهای آیینه ای


درخواستگاری بهتراست این سؤالات را بپرسیم


جزء سی ام قرآن کریم باترجمه ومعنی اختصاصی واژه ها


ماجراهای تن تن ومیلو


زنبق دره بالزاک


دمب گربه توفیق


ارتباط با ارواح نقد وبررسی توسط دانشمندبزرگ ناصرمکارم شیرازی


همه چیزدرمورد عجایب هفتگانه


سند 2030 یا همان سند تحول آموزشی وفرهنگی یونسکو سازمان ملل متحد


نبرد من آدولف هیتلر


ارابه ی خدایان


اسراربشقاب پرنده


متن فارسی متن کامل وفارسی امواج


متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی مدرن ساکورایی


متن کامل وفارسی نهج البلاغه خطبه ها متن نامه ها حکمت ها ولغات غریب - امیرالمؤمنین علی (ع)


حل فارسی حل المسائل فارسی شیمی فیزیک اتکینز بارو - مهندسی شیمی


حل المسائل حل المسائل کامل شیمی فیزیک - اتکینز بارو


متن شیمی فیزیک متن فارسی شیمی فیزیک آتکینز - بارو


تحقیق نوروز ریشه ها تاریخ مراسم هفت سین


اصطلاح نامه فرهنگ لغت لغتنامه توصیفی اصطلاحات روانشناسی


پروژه پاورپوینت پروژه ی مبانی فلسفی مکانیک کوآنتومی براساس کتاب دکتر گلشنی


پاورپوینت سیصد پاورپوینت سیصد اصل طلایی مدیریت اسلامی


پاور پوینت پاورپوینت تأثیر هنرایران واسلام درشرق - فارسی


راهنما ی فارسی آموزش تافل راهنمای تلفظ وخواندن آموزش وآمادگی TOEFL


تحقیق انقلاب اسلامی ووضع کنونی جهان اسلام


متن فارسی شناخت داروها


متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیولوژی پزشکی جلد اول گایتون - هال


متن فارسی متن کامل وفارسی مقاومت مصالح وحل مسائل


متن کامل وفارسی جلد دوم فیزیولوژی گایتون - هال


متن فارسی متن کامل فارسی اپتیک پدروتی -Pedrotti


جدید ترین منابع پیشنهادی برای آزمون دکترای روانشناسی جداول وموارد مؤثرسال نود شش


خلاصه فصول جلد اول روانپزشکی کاپلان سادوک - فارسی


خلاصه مطالب فارماکولوژی تاپلی - ویلسون - فارسی برای کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی


حل مسائل حل المسائل کامل آنتن ها درهمه ی زمینه ها - کراس ودیگران


متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیک جدید کرین


حل فارسی مسئله حل المسائل کامل فارسی ترمودینامیک مولکولی پیشرفته پراتنیز


متن کامل وفارسی شرح لمعه دمشقیه - فقه شهید ثانی سه چهار پنج ششکلمات کلیدی :شأن نزول وتفسیر قرار آوردند دریک نصرانی افراد زیادی زیادی اززن ومرد ومرد وپیروجوان علمای وپیروجوان علمای یهود وبرخی نصرانی افراد اززن ومرد وپیروجوان یهود وبرخی نصرانی همراه گرامیان مزبوربه شأن نزول این آیه بنی اسرائیل حکومت اسلامی نزول وتفسیر داشتند واین آیه مباهله خودداری نمودند کنیم وشما این واقعه مباهله حکومت بودند پیامبرص وتفسیر اسلامی علمای واقعه آیه مبارکه ی مباهله شأن نزول وتفسیرشأن نزول وتفسیر قرار آوردند دریک نصرانی افراد زیادی زیادی اززن ومرد ومرد وپیروجوان علمای وپیروجوان علمای یهود وبرخی نصرانی افراد اززن ومرد وپیروجوان یهود وبرخی نصرانی همراه گرامیان مزبوربه شأن نزول این آیه بنی اسرائیل حکومت اسلامی نزول وتفسیر داشتند واین آیه مباهله خودداری نمودند کنیم وشما این واقعه مباهله حکومت بودند پیامبرص وتفسیر اسلامی علمای واقعه
سایر محصولات