بزرگترین نرمش قهرمانانه ی تاریخ صلح امام حسن ع با معاویه - مرجع دانلود
بزرگترین نرمش قهرمانانه ی تاریخ صلح امام حسن ع با معاویه
بزرگترین نرمش قهرمانانه ی تاریخ صلح امام حسن ع با معاویه

بزرگترین نرمش قهرمانانه ی تاریخ (صلح امام حسن ع با معاویه)

صلح بین امام حسن مجتبی ع ومعاویة بن ابی سفیانبزرگترین عزتمندترین وقهرمانانه ترین نرمش تاریخ ترجمه ی آیت الله سید علی خامنه ایرهبرمعظم انقلاب اسلامیهمراه مفاد وشرایط صلح نامهدرمورد صلح بین امام حسن مجتبی ع و معاویة بن ابوسفیان زیادشنیده ایم ومتأسفانه مطالب نامربوط وازانصاف دوربه این صلح بزرگ ونرمش قهرمانانه ی امام حسن ع درمقابله با معاویه نسبت داده شده است افرادی که این مطالب وموارد ناصواب را به این صلح وامام حسن مجتبی ع نسبت می دهند بدون تردید افرادی سطحی نگرهستندکه مطالعات ودرک وسواد درست وحسابی هم دراین مورد ندارند که دلایل این مدعا بصورتی مختصر درپی می آیداول ازهرمطلب دیگری...

بزرگترین نرمش قهرمانانه ی تاریخ (صلح امام حسن ع با معاویه)

صلح

بین امام حسن مجتبی ع ومعاویة بن ابی سفیان

بزرگترین عزتمندترین وقهرمانانه ترین نرمش تاریخ

 

ترجمه ی آیت الله سید علی خامنه ای

رهبرمعظم انقلاب اسلامی

همراه مفاد وشرایط صلح نامه

درمورد صلح بین امام حسن مجتبی ع و معاویة بن ابوسفیان زیادشنیده ایم ومتأسفانه مطالب نامربوط وازانصاف دوربه این صلح بزرگ ونرمش قهرمانانه ی امام حسن ع درمقابله با معاویه نسبت داده شده است افرادی که این مطالب وموارد ناصواب را به این صلح وامام حسن مجتبی ع نسبت می دهند بدون تردید افرادی سطحی نگرهستندکه مطالعات ودرک وسواد درست وحسابی هم دراین مورد ندارند که دلایل این مدعا بصورتی مختصر درپی می آید

اول ازهرمطلب دیگری که بسیارآشکاروواضح است مظلومیت شخص امام حسن مجتبی ع وزندگی ایشان وشرایط سیاسی واجتماعی دوران ایشان است امام مجتبی ع وقتی ازسوی مسلمین به خلافت برگزیده شدندومردم با ایشان بیعت کردند هنوز جنگ صفین بین امیرالمؤمنین علی ع ومعاویه به سرانجام نرسیده بود به عبارتی هنوز جنگ برقراربود یعنی جهاد حضرت علی ع با معاویه به پایان نرسیده بود وعلاوه براین موضوع با حیله گری عمروعاص درسپاه علی ع شک وشبهه درمورد جنگ صفین وحق بودنش ایجاد شده بود برهمین اساس گروهی که خودشان امام علی ع را واداربه گفتگوبا معاویه نمودندوماجرای حکمیت را باعث شدند بعدأ با پی بردن به باطل بودن معاویه به امام خرده گرفتندکه اصلأ چرا زیربارچنین حکمیتی رفته است لذا با ساده لوحی شعار لا حکم الا لله را سر دادندوازسپاه حضرت علی ع خارج شدند یعنی از روش وراه حکومت اسلامی خلافت علی بن ابیطالب خروج نمودند به همین علت خوارج نامیده شدند امام علی بن ابیطالب ع دررمضان سال چهل ویک هجری برای تجهیزسپاه وتهیه ادوات جهاد درکوفه بودند که سحرگاه نوزدهم رمضان درنمازصبح توسط یکی ازهمین خوارج بنام ابن ملجم مرادی ضربت خورده وبیست ویکم ماه رمضان به شهادت رسیدند امام حسن ع بعدازشهادت امیرالؤمنین ع دراوضاع بسیاروخیم سیاسی واجتماعی پس ازشهادت ازسوی مسلمین به خلافت برگزیده شدند خلافتی که چهارماه بیشتر عمرنداشت زیراکه مردم آن عصرازیاری امام حسن ع به بهانه های گوناگون سرباززدند معاویه ازشرایط خستگی مردم ازجنگ های تحمیل شده برامام علی ع ونیز میل بعضی افراد شاخص به سوی رفاه طلبی استفاده کرده وازاین شرایط نهایت شیطنت وبهره برداری را نمود معاویه مردی زیرک وباهوش وبا درایت وسیاسی بود اما سیاستی که درهم آمیخته با حیله گری تزویر زور وزر وتهدیدبود بطوریکه علی بن ابیطالب می فرمایند اگرچنین سیاستمداری وزیرکی ازسوی شرع وشارع مقدس جایز شمرده شده بود زیرک تر سیاستمدارترازعلی نه بود ونه خواهدبود بدنیا نیامده وجزعلی بدنیا نخواهدآمد این سخن یعنی قبول نداشتن سیاست معاویه ونامشروع بودن سیاست وی به هرحال درچنین شرایطی مسلمین دست بیعت به امام مجتبی دادند اما یاری نکردند بیعتشان درحد بیعت باقی ماند بطوریکه هرروز عده ی زیادی ازسپاه امام مجتبی با وعده های فریبنده ی معاوی وعمروعاص میدان جهادراخالی نمودندوبه سپاه معاویه پیوستند تا به گفته ی عده ای ابن عباس نیز درجریان دیداری با معاویه امام حسن ع را ترک کرد ابن عباس ازفرماندهان بزرگ سپاه امام مجتبی بود ودیگرسپاهیان بجای چشم داشتن به شیوه ورفتاروکردارامام به شیوه وکردار ابن عباس نگاه کردند یا حداقل حقیقت را می شناختند اما برای توجیه ترک جهاد به عمل ابن عباس استناد نمودند اینگونه سپاه امام مجتبی ع رو به کاهش نهاد ازطرف دیگر دشمن زخم خورده ازمسلمانان یعنی روم شرقی درپی یافتن فرصتی برای ضربه زدن به مسلمین وحدوداراضی مسلمانان وگرفتن انتقام بود درچنین شرایط پیچیده ودشواری امام مجتبی ع برای حفظ اسلام ومسلمانان از دشمن خارجی دردرجه ی اول چراکه معاویه سپاهیان بسیاروتوانایی را تحت امرداشت ومی توانست درمقابل رم شرقی زخم خورده ازحکومت نوبنیاد اسلامی مقابله کندودردرجه دوم برای اتحاد مسلمانان وجلوگیری ازتفرق بیشتربا یک صلحنامه که شامل شرایط وضوابطی بود که امام مجتبی ع مطرح نمودند ومعاویه پذیرفت خلافت را به معاویه واگذارنمودند پس ازاین صلح بازهم همانانکه امام مجتبی ع را درجهاد با معاویه یاری نکردند پرچم مخالفت با این صلح را برافراشتند ازجمله شمربن ذی الجوشن و عده ای ازسرشناسان دیگر اینکه گفته می شود امام حسن مجتبی ع مظلوم است دلایل واقعی متعددی دارد که پرداختن به آنها محصولی دیگرومجالی بیشتررامی طلبد اما گویا آنانکه ازروزصلح تا امروز بر امام حسن ع وصلح ایشان خرده می گیرند فرمایشات پیامبراسلام ص را درمورد امام حسن ع وشأن والای ایشان فراموش کرده اند گویا فراموش کرده اند صلح امام حسن ع همان ماهیت وذات برحق وتقدس قیام امام حسین ع را دارد چون پیامبرفرمودند حسن وحسین علیهما السلام هردو امامند چه قیام کنند( اشاره به واقعه ی کربلا) چه بنشینند( اشاره به صلح امام حسن ع) به هرحال توجه همگان  به مطالعه ودقت بیشتردرسیره ی امامان ع واولیاء الله  لازم است که همه ی اعمال ورفتارایشان ماهیتأ یکسان است صلح امام حسن ع با معاویه درآن شرایط واوضاع همان نتایجی را دارد که قیام امام حسین ع درکربلا دعاها ومناجات امام سجاد ع درنگاه به نتیجه وهدف همان مقصدی را دنبال می کند که صلح امام مجتبی ع وقیام امام حسین ع دنبال تحقق ورسیدن به آن هدف ومقصود والا بودند جلسات درس امام باقرع وامام صادق ع درراستای زنده نگه داشتن وتحقق همان هدف ومقصود است وسیره سایرائمه علیهم السلام همان هدف جمیع پیامبران سلام الله علیهم اجمعین است یعنی اسلام وتسلیم محض الله بودن که خوداین تسلیم بودن برکات وثمرات فراوانی درحیات دنیوی واخروی به روی انسان می گشاید

این محصول یعنی صلح امام حسن ع یا بزرگترین نرمش عزتمندانه ی تاریخ همراه با مفاد وشرایط صلح مابین امام حسن ع ومعاویه دردو فایل جداگانه به نام هایشان با حروف انگلیسی با فرمت pdf که فایل اول در ۴۸ صفحه است وفایل دوم مفاد صلح نامه امام حسن ومعاویه در۳ صفحه با فرمت اصلی pdf هریک بطور مجزا دردوفایل zip  مشخص شده با نام تقدیم می شود هردوفایل یک محصول هستند یعنی یک فایل شامل چگونگی صلح بین امام حسن ع ومعاویه ودیگری برای اطلاع همگان ازمفادشرایط وشروطی که امام مجتبی ع قراردادند همان مفاد صلح نامه است که معاویه به این شروط غیراز مواردی معدود پایبند نماند وهمین باعث پدید آمدن واقعه ی کربلا وروزعاشورا شد وانجامید توجه کنید هنگام دریافت فایل ها فایل دوم که با حروف انگلیسی مشخص شده شامل اصل ۴۸ صفحه ای صلح امام حسن با حجم بیشتر وفایل اول مفاد این صلح نامه است هردوفایل قابل دریافت است

اهل بیت علیهم سایت

التماس دعا

 قیمت: 9,500 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی


حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو


واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری


حل المسائل کامل ریاضیات مهندسی پیشرفته اروین کریت سیگ


واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری


کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی


حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو


حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti


تشریح وحل المسائل کامل کوآنتوم پیشرفته یا مدرن ساکورایی


حل المسائل مکانیک کوآنتومی یک ودو


حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی


دمب گربه توفیق


اسراربشقاب پرنده


شیمی فیزیک اتکینز _ بارو شرح مطلب وراهنمای حل وراهنمای حل مسائل-فارسی


اربعین حسینی ع واولین زائران تربت حسین ع وشرح وقایع اولین اربعین حسینی سال 61 هجری قمری


نرم افزاربازکننده فایل های zip برای ویندوز کامپیوترولب تاپ تبلت واندروید گوشی موبایل


ابعاد نظامی واقعه ی کربلا


نبرد من آدولف هیتلر


زنبق دره بالزاک


ارابه ی خدایان


متن کامل دعای نورانی وپرفیض توسل با ترجمه


حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فیزیک هالیدی (۴۴فصل سه جلد)


متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی


سفرنامه ی مارکوپلو


جزء سی ام قرآن کریم باترجمه ومعنی اختصاصی واژه ها


کتاب معتبر وگرانقدرلهوف سید طاووس درشرح واقعه کربلا


قصه ی وداستان کامل زندگی حضرت یوسف ع به روایت قرآن کریم وروایات مستند


شبهات واقعه ی عاشورا وپاسخ به شبهات


اصول بنیادی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی همیل بلاو-فارسی


کتاب کامل جبرخطی شامل صفرتا صد ریاضیات کاربردی درفیزیک ومحض


داستانهای حسین کرد شبستری


نشانه های پایان دنیا وآخرالزمان به روایت سیدطاووس و پایان جهان ازنویسنده ای اهل سنت


زندگی وچگونگی بردارکردن حسنک وزیر به روایت تاریخ بیهقی


راهنماوحل المسائل ریاضی کارشناسی ارشدشرح فارسی


فایل pdf حماسه حسینی ع عاشورا وحماسه ی حسینی ع درقرآن از آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه [دوجلد]


همه چیزدرمورد عجایب هفتگانه


خلاصه مطالب مهم مکانیک کوآنتومی 1و2براساس مکانیک کوآنتومی گاسیووریچ ترجمه جمیل آریایی ومحمدرضا مطلوب زبان فارسی


قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی


ارتباط با ارواح نقد وبررسی توسط دانشمندبزرگ ناصرمکارم شیرازی


شیمی عمومی چارلز مورتیمرکامل -فارسی


تشریح وحل المسائل کامل کوآنتوم پیشرفته یا مدرن ساکورایی


نرم افزار دیکشنری انگلیسی به فارسی وفارسی به انگلیسی


حل سه هزارمسئله ی حل نشده ی فیزیک HALPERN - هالپرن


کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی


تشریح وحل المسائل کامل فارسی ریاضی عمومی ۱


تشریح وحل المسائل فارسی ریاضی عمومی ۲


حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti


حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو


جزوه ی سؤالات وپاسخنامه ی تشریحی معتبرآمادگی کنکور۹۶


حل المسائل مکانیک مواد هایبلر(کامل)


آغازجریان یافتن زمان (تاریخچه زمان)


نمونه سؤالات نیمسال اول ودوم۱۳۹۶-۱۳۹۵ پیام نور


ترجمه ی جلد اول تاریخ طبری


حل المسائل کامل دینامیک هایبلرویرایش۱۴ سال ۲۰۱۶


شرح کامل وساده مفاهیم آشنایی با نسبیت خاص ترجمه جعفرگودرزی


حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فیزیک هالیدی (۴۴فصل سه جلد)


حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی


متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی


شیمی فیزیک اتکینز _ بارو شرح مطلب وراهنمای حل وراهنمای حل مسائل-فارسی


هفت مباحثه ومناظره ی تاریخی امام رضا ع


کتاب شاهکارعلمی تکامل علم فیزیک آلبرت انیشتن اینفلند _فارسی


اصول بنیادی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی همیل بلاو-فارسی


نام خلیج فارس براساس اسناد جغرافی وتاریخ


امام علی بن موسی الرضا امام رضا ازولادت تا شهادت


قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی


جزوه خلاصه فیزیولوژی اعصاب برای پرستاری


راهنما وحل المسائل فیزیک ۳دبیرستان رشته ریاضی


راهنما روش حل وحل المسائل ریاضی مهندسی شیدفر


خلاصه فرمولهای مهم کارشناسی ارشد ریاضی علوم کامپییوتروIT


مجموعه مقالات دهخدا چرندوپرند - نسخه اصلی


راهنماوحل المسائل ریاضی کارشناسی ارشدشرح فارسی


ازکربلا تا کربلا روزشمارشامگاه عاشوراتا اربعین


قصه ی وداستان کامل زندگی حضرت یوسف ع به روایت قرآن کریم وروایات مستند


راهنما وروش حل وحل کلیه مسائل مکانیک سیالات وایتلی استریترفارسی


حل المسائل مکانیک کوآنتومی یک ودو


خلاصه مطالب مهم مکانیک کوآنتومی 1و2براساس مکانیک کوآنتومی گاسیووریچ ترجمه جمیل آریایی ومحمدرضا مطلوب زبان فارسی


زندگی وچگونگی بردارکردن حسنک وزیر به روایت تاریخ بیهقی


نرم افزاربازکننده فایل های zip برای ویندوز کامپیوترولب تاپ تبلت واندروید گوشی موبایل


اربعین حسینی ع واولین زائران تربت حسین ع وشرح وقایع اولین اربعین حسینی سال 61 هجری قمری


فایل pdf حماسه حسینی ع عاشورا وحماسه ی حسینی ع درقرآن از آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه [دوجلد]


بیان وشرح حماسه ی عاشورا ازبیانات حضرت ولی عصرعج


کلیات هفت جلدی قیام مختار


افرادی که موفق به تشرف درمحضر حضرت ولی عصر شده اند وروایات ایشان


فایل pdf شش قسمتی وکامل داستان های هزارویک شب


نشانه های پایان دنیا وآخرالزمان به روایت سیدطاووس و پایان جهان ازنویسنده ای اهل سنت


اهداف وثمرات قیام حسینی ع آیت الله ناصرمکارم شیرازی


سیمای امام علی ع در قرآن هزارفضیلت امام علی در قرآن


سفرنامه ی مارکوپلو


داستانهای حسین کرد شبستری


ابعاد نظامی واقعه ی کربلا


شبهات واقعه ی عاشورا وپاسخ به شبهات


کتاب معتبر وگرانقدرلهوف سید طاووس درشرح واقعه کربلا


واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری


متن کامل دعای نورانی وپرفیض توسل با ترجمه


کتاب کامل جبرخطی شامل صفرتا صد ریاضیات کاربردی درفیزیک ومحض


هشت ایده وراهکار طلایی شروع موفق وکسب درآمد ازاینترنت بصورت صددرصدی موفقیت قطعی


نمونه سؤالات رشته ی فیزیک پیام نور


آلبوم تصویری ویدئویی از مناظر بکر ودیدنی طبیعت وشهرها وجهان وپرندگان وجنگل وآبشارهای آیینه ای


درخواستگاری بهتراست این سؤالات را بپرسیم


جزء سی ام قرآن کریم باترجمه ومعنی اختصاصی واژه ها


ماجراهای تن تن ومیلو


زنبق دره بالزاک


دمب گربه توفیق


ارتباط با ارواح نقد وبررسی توسط دانشمندبزرگ ناصرمکارم شیرازی


همه چیزدرمورد عجایب هفتگانه


سند 2030 یا همان سند تحول آموزشی وفرهنگی یونسکو سازمان ملل متحد


نبرد من آدولف هیتلر


ارابه ی خدایان


اسراربشقاب پرنده


متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی مدرن ساکورایی


متن کامل وفارسی نهج البلاغه خطبه ها متن نامه ها حکمت ها ولغات غریب - امیرالمؤمنین علی (ع)


حل فارسی حل المسائل فارسی شیمی فیزیک اتکینز بارو - مهندسی شیمی


حل المسائل حل المسائل کامل شیمی فیزیک - اتکینز بارو


متن شیمی فیزیک متن فارسی شیمی فیزیک آتکینز - بارو


تحقیق نوروز ریشه ها تاریخ مراسم هفت سین


اصطلاح نامه فرهنگ لغت لغتنامه توصیفی اصطلاحات روانشناسی


پروژه پاورپوینت پروژه ی مبانی فلسفی مکانیک کوآنتومی براساس کتاب دکتر گلشنی


پاورپوینت سیصد پاورپوینت سیصد اصل طلایی مدیریت اسلامی


پاور پوینت پاورپوینت تأثیر هنرایران واسلام درشرق - فارسی


راهنما ی فارسی آموزش تافل راهنمای تلفظ وخواندن آموزش وآمادگی TOEFL


تحقیق انقلاب اسلامی ووضع کنونی جهان اسلام


متن فارسی شناخت داروها


متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیولوژی پزشکی جلد اول گایتون - هال


متن فارسی متن کامل وفارسی مقاومت مصالح وحل مسائل


متن کامل وفارسی جلد دوم فیزیولوژی گایتون - هال


متن فارسی متن کامل فارسی اپتیک پدروتی -Pedrotti


جدید ترین منابع پیشنهادی برای آزمون دکترای روانشناسی جداول وموارد مؤثرسال نود شش


خلاصه فصول جلد اول روانپزشکی کاپلان سادوک - فارسی


خلاصه مطالب فارماکولوژی تاپلی - ویلسون - فارسی برای کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی


حل مسائل حل المسائل کامل آنتن ها درهمه ی زمینه ها - کراس ودیگران


متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیک جدید کرین


حل فارسی مسئله حل المسائل کامل فارسی ترمودینامیک مولکولی پیشرفته پراتنیز


متن کامل وفارسی شرح لمعه دمشقیه - فقه شهید ثانی سه چهار پنج شش


حل کامل مسائل حل المسائل کامل مکانیک کوآنتومی مدرن ساکورایی جلد اول ودومکلمات کلیدی :سپاه امام مجتبی قیام امام حسین است دلایل واقعی دیگر اینکه گفته ازسرشناسان دیگر اینکه دلایل واقعی متعددی واقعی متعددی دارد امام حسن امام مجتبی صلح امام حسن مجتبی ابن عباس این صلح صلح نامه مجتبی معاویه ومعاویه ایشان خلافت شرایط مسلمین خورده ازسوی بزرگترین نرمش قهرمانانه ی تاریخ (صلح امام حسن ع با معاویه)سپاه امام مجتبی قیام امام حسین است دلایل واقعی دیگر اینکه گفته ازسرشناسان دیگر اینکه دلایل واقعی متعددی واقعی متعددی دارد امام حسن امام مجتبی صلح امام حسن مجتبی ابن عباس این صلح صلح نامه مجتبی معاویه ومعاویه ایشان خلافت شرایط مسلمین خورده ازسوی
سایر محصولات