قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی - مرجع دانلود
قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی
قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی

قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی

متن کامل یکصدوچهارده سوره ی قرآن کریمبا ترجمه ی فارسی وتفسیروشأن نزول برخی آیات مکرمةنسخه ی بسیارنفیس وفاخروگرانقدرازقرآن کریم با ترجمه ی روان فارسی بعلاوه روایت داستان شأن نزول برخی آیات مکرمة وتفسیر بسیاری ازآیات مکرمهمناسب برای جمیع وقرآن پژوهانقرآن کریم برنامه ی جامع وکامل ودستورالعملی جامع وصددرصد قابل اتکا ومطمئن وقابل اعتمادوالبته صادق برای زندگی وچگونگی حیات تمامی بشریت درفضای امن حیات طیبه الهی است این کتاب عظیم وحیانی وآسمانی ازسوی پروردگاری برای هدایت کل بشریت نازل شده است که خود خالق انسان است وبدیهی ومنطقی است خالق انسان بهتروبیشتروصادق ترازهروجوددیگری خلقت خویش را می شناسدوراههای رسیدن به مدارج والای انسانی وحیات طیبه را می نمایاند چه درزندگی دنیا وچه برای آمادگی حیات اخروی دستورالعمل های صادقانه ومنطقی مبتنی برنوع خلقت ویژه ی انسان ارایه می دهدمحصول ارایه شده دربرگیرنده ی کل یکصدوچهارده سوره ی مبارکه ی قرآن کریم است که جلدی بسیارزیبا ودرخوراین کتاب بزرگ دارد صفحه بندی های مرتب ویکسان ودرج متن عربی سوره ها درقسمت راست صفحات وترجمه ی روان فارسی آیات درسمت چپ صفحات گوشه ای ازمشخصات ظاهری این محصول فاخراستازدیگرویژگی های بارزاین نسخه ومحصول ترجمه ی روان فارسی است ترجمه ای یک دست با پرهیزازترجمه ی کلمه به کلمه...

قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی

متن کامل یکصدوچهارده سوره ی قرآن کریم

با ترجمه ی فارسی وتفسیروشأن نزول برخی آیات مکرمة

نسخه ی بسیارنفیس وفاخروگرانقدرازقرآن کریم با ترجمه ی روان فارسی بعلاوه روایت داستان شأن نزول برخی آیات مکرمة وتفسیر بسیاری ازآیات مکرمه

مناسب برای جمیع وقرآن پژوهان

قرآن کریم برنامه ی جامع وکامل ودستورالعملی جامع وصددرصد قابل اتکا ومطمئن وقابل اعتمادوالبته صادق برای زندگی وچگونگی حیات تمامی بشریت درفضای امن حیات طیبه الهی است این کتاب عظیم وحیانی وآسمانی ازسوی پروردگاری برای هدایت کل بشریت نازل شده است که خود خالق انسان است وبدیهی ومنطقی است خالق انسان بهتروبیشتروصادق ترازهروجوددیگری خلقت خویش را می شناسدوراههای رسیدن به مدارج والای انسانی وحیات طیبه را می نمایاند چه درزندگی دنیا وچه برای آمادگی حیات اخروی دستورالعمل های صادقانه ومنطقی مبتنی برنوع خلقت ویژه ی انسان ارایه می دهد

محصول ارایه شده دربرگیرنده ی کل یکصدوچهارده سوره ی مبارکه ی قرآن کریم است که جلدی بسیارزیبا ودرخوراین کتاب بزرگ دارد صفحه بندی های مرتب ویکسان ودرج متن عربی سوره ها درقسمت راست صفحات وترجمه ی روان فارسی آیات درسمت چپ صفحات گوشه ای ازمشخصات ظاهری این محصول فاخراست

ازدیگرویژگی های بارزاین نسخه ومحصول ترجمه ی روان فارسی است ترجمه ای یک دست با پرهیزازترجمه ی کلمه به کلمه هرجا که آیات قرآن روایتی را ازرویدادی بیان می فرماید این ترجمه روان تروشیرین ترمی شود بطوریکه ضمن ترجمه ی اصل ووفاداری به اصل معنا بدلیل پشت هم قرارگرفتن آیات مربوط به یک رویداد ترجمه به سمت ترجمه به سبک روایت داستان پیش می رود که این امردرترجمه ی قسمت زیادی ازسوره ی مبارکه ی یوسف ع کاملأ مشهود است ازدیگرویژگی های این نسخه ی اعلا وفاخروگرانقدرازقرآن کریم بیان شأن نزول برخی آیات کریمة مکی یا مدنی بودن سوره ونیزتفسیرروان ومهمتر روایت داستان منجربه نازل شدن برخی آیات است که درقسمت پایین هرصفحه بنابرضرورت داستان مربوط به نزول آیه یا برخی آیات روان نوشته شده است بطورمثال

به عبارتی هم داستان وشرح دلیل نزول آیات سوره ها آمده است وهم روایت مربوط به توضیح دلیل وجود ونزول آیه درمتن سوره مبارکه

درآیاتی ازسوره ی مبارکه ی بقرة که نام این سوره ازداستان مربوط به شأن نزول بیشترآیات این سوره مبارکة گرفته شده درباره شأن نزول وداستان منجربه نزول آیات مربوطه آمده است فردی ازقوم بنی اسرائیل کشته می شود درحالیکه قاتل شناسایی نمی شود قوم بنی اسرائیل ازحضرت موسی ع می خواهند برای اثبات پیامبری اش بازهم با پیدا کردن قاتل اعجازآورده ودوباره پیامبری اش را ثابت کند موسی ع که متوجه نیت آنان می شود ازخداوندکمک می طلبد آنگاه آیاتی نازل می شودکه گاوی را ذبح کنید وازقسمتی ازگاوذبح شده برجسدمقتول بزنید مقتول زنده شده ونام قاتل خودرا خواهدگفت حضرت موسی ع به قوم بنی اسرائیل دستورخداوندرا ابلاغ می کندوقوم بنی اسرائیل پس ازکش وقوس های گوناگون فرمان خداوندرااطاعت می کنندوبه اذن الهی مقتول زنده می شود ونام قاتل خودرا می گوید ودوباره جسدش برزمین می افتد معلوم می شود پسران عموی مقتول قاتلند وبه قصاص می رسند ومابقی ماجرا دلیل وداستان شأن نزول برپیامبراسلام ص لجاجت علمای یهود زمان پیامبراسلام ص که ریزوجزئیات راطلب می کرده اند وداستان مربوط به اصل آیات

این نسخه ی بسیارنفیس وفاخروگرانقدرازقرآن کریم شامل یکصدوچهارده سوره ی مبارکة بصورت کامل همراه ترجمه ی روان فارسی بعلاوه ی داستان شأن نزول برخی آیات کریمة وتفسیر آنها توسط دکترالمحسن الترکی ترجمه ونیز درتفسیرازتفاسیرمتواترومشهوربهره گرفته است در928 صفحه بصورت فایل اصلی pdf دریک فایل zip تقدیم علاقمندان می شود التماس دعاقیمت: 10,000 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی


حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو


واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری


حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti


واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری


کتاب کامل تفسیرموضوعی قرآن کریم آیت الله مکارم شیرازی -علیرضا کمالی


حل المسائل کامل اصول بنیانی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی - بالاو


حل المسائل کامل مسائل اپتیک براساس کتاب پدروتی Pedrotti


تشریح وحل المسائل کامل کوآنتوم پیشرفته یا مدرن ساکورایی


حل المسائل مکانیک کوآنتومی یک ودو


دمب گربه توفیق - نسخه ی اصلی


حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی


اسراربشقاب پرنده


شیمی فیزیک اتکینز _ بارو شرح مطلب وراهنمای حل وراهنمای حل مسائل-فارسی


ابعاد نظامی واقعه ی کربلا


نبرد من آدولف هیتلر


نرم افزاربازکننده فایل های zip برای ویندوز کامپیوترولب تاپ تبلت واندروید گوشی موبایل


اربعین حسینی ع واولین زائران تربت حسین ع وشرح وقایع اولین اربعین حسینی سال 61 هجری قمری


زنبق دره بالزاک


سفرنامه ی مارکوپلو


ارابه ی خدایان


حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فیزیک هالیدی (۴۴فصل سه جلد)


متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی


متن کامل دعای نورانی وپرفیض توسل با ترجمه


اصول بنیادی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی همیل بلاو-فارسی


حل المسائل کامل ریاضیات مهندسی پیشرفته اروین کریت سیگ


کتاب معتبر وگرانقدرلهوف سید طاووس درشرح واقعه کربلا


قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی


جزء سی ام قرآن کریم باترجمه ومعنی اختصاصی واژه ها


کتاب کامل جبرخطی شامل صفرتا صد ریاضیات کاربردی درفیزیک ومحض


فایل pdf حماسه حسینی ع عاشورا وحماسه ی حسینی ع درقرآن از آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه [دوجلد]


راهنماوحل المسائل ریاضی کارشناسی ارشدشرح فارسی


قصه ی وداستان کامل زندگی حضرت یوسف ع به روایت قرآن کریم وروایات مستند


شبهات واقعه ی عاشورا وپاسخ به شبهات


همه چیزدرمورد عجایب هفتگانه


داستانهای حسین کرد شبستری


نشانه های پایان دنیا وآخرالزمان به روایت سیدطاووس و پایان جهان ازنویسنده ای اهل سنت


ماجراهای تن تن ومیلو


راهنما وروش حل وحل کلیه مسائل مکانیک سیالات وایتلی استریترفارسی


درخواستگاری بهتراست این سؤالات را بپرسیم


کتاب شاهکارعلمی تکامل علم فیزیک آلبرت انیشتن اینفلند _فارسی


جزوه خلاصه فیزیولوژی اعصاب برای پرستاری


بیان وشرح حماسه ی عاشورا ازبیانات حضرت ولی عصرعج


خلاصه مطالب مهم مکانیک کوآنتومی 1و2براساس مکانیک کوآنتومی گاسیووریچ ترجمه جمیل آریایی ومحمدرضا مطلوب زبان فارسی


راهنما وحل المسائل فیزیک ۳دبیرستان رشته ریاضی


کلیات هفت جلدی قیام مختار


مجموعه مقالات دهخدا چرندوپرند - نسخه اصلی


ارتباط با ارواح نقد وبررسی توسط دانشمندبزرگ ناصرمکارم شیرازی


متن وحل مسائل پایانی حل نشده ی سه فصل اول فیزیک هالیدی- فارسی


شرح کامل وساده مفاهیم آشنایی با نسبیت خاص ترجمه جعفرگودرزی


حل المسائل وشرح انگلیسی حل کامل فیزیک هالیدی (۴۴فصل سه جلد)


حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی


متن داستانی کامل وبرگردان به نثر لیلی ومجنون نظامی گنجوی


شیمی فیزیک اتکینز _ بارو شرح مطلب وراهنمای حل وراهنمای حل مسائل-فارسی


هفت مباحثه ومناظره ی تاریخی امام رضا ع


کتاب شاهکارعلمی تکامل علم فیزیک آلبرت انیشتن اینفلند _فارسی


اصول بنیادی ومبانی محاسبات مهندسی شیمی همیل بلاو-فارسی


نام خلیج فارس براساس اسناد جغرافی وتاریخ


امام علی بن موسی الرضا امام رضا ازولادت تا شهادت


قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسی


مجموعه مقالات دهخدا چرندوپرند - نسخه اصلی


ازکربلا تا کربلا روزشمارشامگاه عاشوراتا اربعین


قصه ی وداستان کامل زندگی حضرت یوسف ع به روایت قرآن کریم وروایات مستند


اربعین حسینی ع واولین زائران تربت حسین ع وشرح وقایع اولین اربعین حسینی سال 61 هجری قمری


فایل pdf حماسه حسینی ع عاشورا وحماسه ی حسینی ع درقرآن از آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه [دوجلد]


بیان وشرح حماسه ی عاشورا ازبیانات حضرت ولی عصرعج


نشانه های پایان دنیا وآخرالزمان به روایت سیدطاووس و پایان جهان ازنویسنده ای اهل سنت


اهداف وثمرات قیام حسینی ع آیت الله ناصرمکارم شیرازی


سیمای امام علی ع در قرآن هزارفضیلت امام علی در قرآن


شبهات واقعه ی عاشورا وپاسخ به شبهات


کتاب معتبر وگرانقدرلهوف سید طاووس درشرح واقعه کربلا


واقعه ی عاشورا از تاریخ طبری


متن کامل دعای نورانی وپرفیض توسل با ترجمه


جزء سی ام قرآن کریم باترجمه ومعنی اختصاصی واژه ها


متن فارسی متن کامل فارسی اصول مکانیک کوآنتومی شانکار-2005


حل مسئله ها حل المسائل کامل شیمی عمومی سیلبربرگ - شیمی معدنی


فارسی متن کامل وفارسی آمار اقتصاد وبازرگانی


متن برگردان به نثر روان فارسی مرگ رستم - علل ریشه ها وچگونگی مرگ رستم - خلاصه جلد دوم وسوم


مکانیک کوآنتومی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی گریفیث


متن کامل وفارسی متن فارسی فیزیک پلاسما - همجوشی کنترل شده


فیزیک هسته ای 2 متن کامل وفارسی فیزیک هسته ای 2- کنت اس کرین


متن کامل متن کامل وفارسی فیزیک جدید یک - محمود جنوبی مهدی سودمند


متن فارسی متن کامل فارسی مکانیک آماری رایف فیزیک آماری وگرمایی- جلد 1و2-ویراست جدید


حل مسائل حل المسائل کامل مکانیک آماری پاتریا - جلد اول ودوم


متن کامل متن کامل وفارسی مکانیک آماری پاتریا - جلد اول


متن فارسی متن کامل وفارسی اصول لیزر- اوراسیو سوولتو - ویراست چهارم


متن فارسی متن کامل فارسی مبانی مباحث بنیادی تحلیل سازه ها جلد 2-1


حل مسائل حل المسائل کامل مکانیک سیالات شیمز


متن فارسی مکانیک سیالات شیمز- ویرایش جدید


ارتعاشات وامواج متن کامل وفارسی ا. پ. فرنچ - ویرایش 14


ناپلئون زندگینامه متن کامل وفارسی زندگینامه ناپلئون - نسخه ی اصلی


متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیک موج - استیون نتل


متن فارسی متن کامل فارسی جلد دوم مکانیک کوآنتومی زتیلی - ویراست 2010


متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی زتیلی - ویرایش دوم 2010-جلد اول


متن کامل متن کامل وفارسی جلد اول علل الشرایع - شیخ صدوق


جلد دوم متن کامل عربی وترجمه ی فارسی جلد دوم علل الشرایع شیخ صدوق


متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیک هالیدی جلد اول - ویرایش 2014


متن فارسی متن کامل وفارسی امواج


متن فارسی متن کامل وفارسی مکانیک کوآنتومی مدرن ساکوراییکلمات کلیدی :نزول برخی آیات شأن نزول برخی بسیارنفیس وفاخروگرانقدرازقرآن کریم روان فارسی بعلاوه ونام قاتل خودرا برخی آیات کریمة شامل یکصدوچهارده سوره آیات مربوطه آمده شأن نزول برخی آیات روان فارسی نزول برخی بنی اسرائیل یکصدوچهارده سوره ترجمه داستان مربوط فارسی روایت یکصدوچهارده قرآن شامل یکصدوچهارده سوره همراه شرح شأن نزول ترجمه وتفسیرفارسینزول برخی آیات شأن نزول برخی بسیارنفیس وفاخروگرانقدرازقرآن کریم روان فارسی بعلاوه ونام قاتل خودرا برخی آیات کریمة شامل یکصدوچهارده سوره آیات مربوطه آمده شأن نزول برخی آیات روان فارسی نزول برخی بنی اسرائیل یکصدوچهارده سوره ترجمه داستان مربوط فارسی روایت یکصدوچهارده
سایر محصولات