طرح جامع رباط کریم شامل 204 صفحه pdf - مرجع دانلود
طرح جامع رباط کریم شامل 204 صفحه pdf
طرح جامع رباط کریم شامل 204 صفحه pdf

طرح جامع رباط کریم شامل 204 صفحه pdf

طرح جامع رباط کریم شامل 204 صفحهاین محصول شامل مطالعات گزارش مطالعات کامل طرح جامع شهر رباط کریم برای دانلود می باشد.این گزارش مطالعاتی در 204 صفحه و با فرمت PDF با کیفیت و تخفیف ویژه( با قابلیت کپی مستقیم به WORD) می‌باشد و در ذیل فهرست مطالب کامل آن آمده است:   فهرست مطالب:   -1 تشخيص و تحليل وضعيت نظام شهري حوزه   -1-1 تعداد كانون هاي موقعيت و وسعت عرضه هاي شهري   -1-1-1 تعداد و فرايند پيدايش و شكل گيري كانون هاي شهري   -1-1-2 موقعيت كانونهاي شهري   -1-1-3 وسعت محدوده كانون هاي شهري   -1-1-4 قلمرو حريم كانونهاي شهري   -1-2 نظام استقرار كانونهاي شهري   -1-2-1 پراكنش و نحوه استقرار كانونهاي شهري   -1-2-2 سلسله مراتب كانون هاي شهري   -1-2-3 حوزه هاي نفوذ مراكز شهري   -1-3 كم و كيف جمعيت كانون هاي شهري حوزه   -1-3-1 روند تحولات جمعيت كانون هاي شهري   -1-3-2 ويژگي هاي جمعيتي كانون هاي شهري   -1-3-3 پيش بيني جمعيت كانونهاي شهري   -1-4 نظام توزيع فعاليت و خدمات   -1-4-1 كم و كيف وضعيت مسكن در كانون هاي شهري   -1-4-2 تركيب اشتغال در كانونهاي شهري   -1-4-3 كم و كيف انواع فعاليت كانونهاي شهري   -1-4-4 نقش غالب و گرايش هاي اقتصادي و شهرهاي حوزه   -1-4-5 كم و كيف وضعيت خدمات شهري حوزه   -1-4-6 نيازهاي خدمات كانونهاي شهري حوزه   -1-5 سازمان فضايي حوزه و نقش مراكز شهري   -1-5-1 اركان سازمان فضايي حوزه   -1-5-1-1 مراكز و محورهاي اصلي   -1-5-1-2 الگوي اسكان جمعيت شهري   -1-5-1-3 نقش و جايگاه مراكز شهري حوزه   -2 برنامه ريزي راهبردي توسعه و عمران شهر رباط كريم   -2-1 تشخيص و تحل يل وضعيت ساختاري شهر   -2-1-1 ويژگي هاي طبيعي زيست محيطي شهرها ( مشخصه هاي آب و هوايي بنام آب   سيلاب و ... )   -2-1-2 ويژگي هاي اجتماعي و اقتصادي شهر (جمعيت، اشتغال و فعاليت، ارزش زمين،   مسكن   -2-1-3 كم و كيف كاربري عمومي زمين و نحوه استفاده از اراضي   -2-1-4 شبكه حمل و نقل و نظام حركت   -2-1-5 كم و كيف خدمات و تجهيزات شهري ( عمومي – رفاهي و ... ) و تاسيسات زيربنايي رباط   كريم   -2-2 چشم انداز و هدفهاي توسعه شهر رباط كريم   -2-2-1 چشم انداز اجتماعي، اقتصادي و كالبدي   -2-2-2 هدف هاي كيفي و كمي توسعه كانون هاي شهري رباط كريم   -2-3 راهبردهاي توسعه شهر رباط كريم   -2-3-1 راهبردهاي زيست محيطي   -2-3-2 راهبردهاي اجتماعي و اقتصادي   -2-3-3 راهبردهاي كالبدي و فضايي   -2-3-4 راهبردهاي توسعه مشاركتي   -2-3-5 راهبردهاي مديريت توسعه   -2-4 سياست هاي توسعه و عمران موضوعي و موردي رباط كريم   -2-4-1 سياستهاي اجرايي تحقق راهبردهاي توسعه   -2-4-2 سياست هاي موضوعي (بافت هاي فرسوده و   -4-2-3 سياست هاي موضعي و موردي   -3 برنامه ريزي ساختاري توسعه و ع مران رباط كريم   -3-1 طرح ساختاري شهر   -3-1-1 سازمان فضايي و ساختاري كاربري زمين   -3-1-1-1 سازمان فضايي شهر(مراكز و محورهاي شهري   -3-1-1-2 پهنه بندي استفاده از اراضي (كاربري زمين   -3-1-1-3 پهنه هاي سكونت (حوزه هاي سكونت، الگوي اسكان، ساختاري كلي مسكن و   -3-1-1-4 ساير پهنه ها (فعاليت، خدمات، مختلط، حفاظت   -3-1-1-5 كاربري هاي مجاز در پهنه   -3-1-2 ساختار حركت و شبكه هاي ارتباطي   -3-1-2-1 سلسله مراتب شبكه موجود و پيشنهادي شهر   -3-1-2-2 پايانه ها و تجهيزات حمل و نقل عمومي   -3-1-2-3 پاركينگ هاي عمومي و خصوصي (نحوه تامين و ساماندهي   -3-1-2-4 ساماندهي شبكه ارتباطي (شيب و مقاطع عرضي خيابان ها   -3-1-3 ساختار خدماتي شهري   -3-1-3-1 كم و كيف سرانه هاي خدماتي   -3-1-3-2 نظام خدمات رساني شهري (سطح بندي خدمات   -3-1-3-3 خدمات عمومي و رفاهي (آموزشي، درماني و بهداشتي   -3-1-3-4 تجهيزات شهري (كشتارگاه، گورستان، دفع زباله، آتش نشاني، پمپ گاز و   بنزين   -3-1-3-5 زيرساخت هاي شهري (آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات   -3-1-4 ساختار تفرج و فراغت   -3-1-4-1 فضاهاي سبز و باز عمومي و خصوصي (باغ   -3-1-4-2 تاسيسات و تجهيزات تفريحي، فراغت و گردشگري   -3-1-5 ساختار سيما و منظر شهري (طراحي شهري   -3-1-5-1 نظام تراكمي شهر   -3-1-5-2 ساماندهي سيما و منظر شهري (كريدورهاي ديد و منظر   -3-1-5-3 ارتقاء كيفيت فضاها و محيط شهري (عرصه هاي عمومي، عرصه هاي ارزشمند طبيعي،   تاريخي، فرهنگي   -3-1-6 ساختار محدوده و تقسيمات شهري   -3-1-6-1 محدوده و حريم شهر   -3-1-6-2 منطقه بندي، نواحي و محلات   -3-1-6-3 محدوده طرح هاي موضعي و موضوعي   -3-1-6-4 محدوده طرح هاي ويژه   -3-1-6-5 محدوده طراحي فضاهاي شهري   -3-2 معيارها، ضوابط و مقررات...

طرح جامع رباط کریم شامل 204 صفحه pdf

طرح جامع رباط کریم شامل 204 صفحه

این محصول شامل مطالعات گزارش مطالعات کامل طرح جامع شهر رباط کریم برای دانلود می باشد.این گزارش مطالعاتی در 204 صفحه و با فرمت PDF با کیفیت و تخفیف ویژه( با قابلیت کپی مستقیم به WORD) می‌باشد و در ذیل فهرست مطالب کامل آن آمده است:
 
فهرست مطالب:
 
-1 تشخيص و تحليل وضعيت نظام شهري حوزه
 
-1-1 تعداد كانون هاي موقعيت و وسعت عرضه هاي شهري
 
-1-1-1 تعداد و فرايند پيدايش و شكل گيري كانون هاي شهري
 
-1-1-2 موقعيت كانونهاي شهري
 
-1-1-3 وسعت محدوده كانون هاي شهري
 
-1-1-4 قلمرو حريم كانونهاي شهري
 
-1-2 نظام استقرار كانونهاي شهري
 
-1-2-1 پراكنش و نحوه استقرار كانونهاي شهري
 
-1-2-2 سلسله مراتب كانون هاي شهري
 
-1-2-3 حوزه هاي نفوذ مراكز شهري
 
-1-3 كم و كيف جمعيت كانون هاي شهري حوزه
 
-1-3-1 روند تحولات جمعيت كانون هاي شهري
 
-1-3-2 ويژگي هاي جمعيتي كانون هاي شهري
 
-1-3-3 پيش بيني جمعيت كانونهاي شهري
 
-1-4 نظام توزيع فعاليت و خدمات
 
-1-4-1 كم و كيف وضعيت مسكن در كانون هاي شهري
 
-1-4-2 تركيب اشتغال در كانونهاي شهري
 
-1-4-3 كم و كيف انواع فعاليت كانونهاي شهري
 
-1-4-4 نقش غالب و گرايش هاي اقتصادي و شهرهاي حوزه
 
-1-4-5 كم و كيف وضعيت خدمات شهري حوزه
 
-1-4-6 نيازهاي خدمات كانونهاي شهري حوزه
 
-1-5 سازمان فضايي حوزه و نقش مراكز شهري
 
-1-5-1 اركان سازمان فضايي حوزه
 
-1-5-1-1 مراكز و محورهاي اصلي
 
-1-5-1-2 الگوي اسكان جمعيت شهري
 
-1-5-1-3 نقش و جايگاه مراكز شهري حوزه
 
-2 برنامه ريزي راهبردي توسعه و عمران شهر رباط كريم
 
-2-1 تشخيص و تحل يل وضعيت ساختاري شهر
 
-2-1-1 ويژگي هاي طبيعي زيست محيطي شهرها ( مشخصه هاي آب و هوايي بنام آب
 
سيلاب و ... )
 
-2-1-2 ويژگي هاي اجتماعي و اقتصادي شهر (جمعيت، اشتغال و فعاليت، ارزش زمين،
 
مسكن
 
-2-1-3 كم و كيف كاربري عمومي زمين و نحوه استفاده از اراضي
 
-2-1-4 شبكه حمل و نقل و نظام حركت
 
-2-1-5 كم و كيف خدمات و تجهيزات شهري ( عمومي – رفاهي و ... ) و تاسيسات زيربنايي رباط
 
كريم
 
-2-2 چشم انداز و هدفهاي توسعه شهر رباط كريم
 
-2-2-1 چشم انداز اجتماعي، اقتصادي و كالبدي
 
-2-2-2 هدف هاي كيفي و كمي توسعه كانون هاي شهري رباط كريم
 
-2-3 راهبردهاي توسعه شهر رباط كريم
 
-2-3-1 راهبردهاي زيست محيطي
 
-2-3-2 راهبردهاي اجتماعي و اقتصادي
 
-2-3-3 راهبردهاي كالبدي و فضايي
 
-2-3-4 راهبردهاي توسعه مشاركتي
 
-2-3-5 راهبردهاي مديريت توسعه
 
-2-4 سياست هاي توسعه و عمران موضوعي و موردي رباط كريم
 
-2-4-1 سياستهاي اجرايي تحقق راهبردهاي توسعه
 
-2-4-2 سياست هاي موضوعي (بافت هاي فرسوده و
 
-4-2-3 سياست هاي موضعي و موردي
 
-3 برنامه ريزي ساختاري توسعه و ع مران رباط كريم
 
-3-1 طرح ساختاري شهر
 
-3-1-1 سازمان فضايي و ساختاري كاربري زمين
 
-3-1-1-1 سازمان فضايي شهر(مراكز و محورهاي شهري
 
-3-1-1-2 پهنه بندي استفاده از اراضي (كاربري زمين
 
-3-1-1-3 پهنه هاي سكونت (حوزه هاي سكونت، الگوي اسكان، ساختاري كلي مسكن و
 
-3-1-1-4 ساير پهنه ها (فعاليت، خدمات، مختلط، حفاظت
 
-3-1-1-5 كاربري هاي مجاز در پهنه
 
-3-1-2 ساختار حركت و شبكه هاي ارتباطي
 
-3-1-2-1 سلسله مراتب شبكه موجود و پيشنهادي شهر
 
-3-1-2-2 پايانه ها و تجهيزات حمل و نقل عمومي
 
-3-1-2-3 پاركينگ هاي عمومي و خصوصي (نحوه تامين و ساماندهي
 
-3-1-2-4 ساماندهي شبكه ارتباطي (شيب و مقاطع عرضي خيابان ها
 
-3-1-3 ساختار خدماتي شهري
 
-3-1-3-1 كم و كيف سرانه هاي خدماتي
 
-3-1-3-2 نظام خدمات رساني شهري (سطح بندي خدمات
 
-3-1-3-3 خدمات عمومي و رفاهي (آموزشي، درماني و بهداشتي
 
-3-1-3-4 تجهيزات شهري (كشتارگاه، گورستان، دفع زباله، آتش نشاني، پمپ گاز و
 
بنزين
 
-3-1-3-5 زيرساخت هاي شهري (آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات
 
-3-1-4 ساختار تفرج و فراغت
 
-3-1-4-1 فضاهاي سبز و باز عمومي و خصوصي (باغ
 
-3-1-4-2 تاسيسات و تجهيزات تفريحي، فراغت و گردشگري
 
-3-1-5 ساختار سيما و منظر شهري (طراحي شهري
 
-3-1-5-1 نظام تراكمي شهر
 
-3-1-5-2 ساماندهي سيما و منظر شهري (كريدورهاي ديد و منظر
 
-3-1-5-3 ارتقاء كيفيت فضاها و محيط شهري (عرصه هاي عمومي، عرصه هاي ارزشمند طبيعي،
 
تاريخي، فرهنگي
 
-3-1-6 ساختار محدوده و تقسيمات شهري
 
-3-1-6-1 محدوده و حريم شهر
 
-3-1-6-2 منطقه بندي، نواحي و محلات
 
-3-1-6-3 محدوده طرح هاي موضعي و موضوعي
 
-3-1-6-4 محدوده طرح هاي ويژه
 
-3-1-6-5 محدوده طراحي فضاهاي شهري
 
-3-2 معيارها، ضوابط و مقررات شهري
 
-4 برنامه ريزي عملياتي
 
-4-1 برنامه توسعه و عمران شهر رباط كريم
 
-4-1-1 برنامه توسعه و عمران بلند مدت شهر
 
-4-1-2 برنامه توسعه و عمران ميان مدت (پنجساله) رباط كريم
 
-4-1-3 برنامه توسعه و عمران كوتاه مدت
 
-4-1-4 برنامه اقدامات عاجل و فوري
 
-4-1-5 برنامه مديريت بحران
 
-4-2 برنامه مديريت توسعه
 
-4-2-1 شرايط تحقق برنامه
 
-4-2-1-1 اقدامات محلي
 
-4-2-1-2 اقدامات فرامحلي
 
-4-2-2 سازمان و مديريت اجرايي توسعه
 
-4-2-2-1 نظام اجرايي
 
-4-2-2-2 نظام ارزيابي و نظارت
 
-4-2-3 مشاركت مردمي و نهادهاي مدني
 
-4-2-3-1 مشاركت در فرآيند تصميم سازي و تصميم گيري
 
-4-2-3-2 مشاركت در فرآيند اجرا و بهره برداري
 
-4-2-3-3 مشاركت در فرآيند نظارت و ارزيابي
 
-4-3 زمان بندي و اولويت بندي برنامه توسعه
 
-4-3-1 زمانبندي و اولويت بندي برنامه توسعه شهر رباط كريم
 
-4-3-2 زمان بندي پيشبرد مراحل اجرائي
 
-4-3-3 اولويت هاي اجرايي برنامه
 
-5 بهنگام سازي و بازنگري برنامه توسعه
 
-5-1 ايجاد پايگاه اطلاعاتي داده ها و نقشه هاي طرح راهبردي – ساختاري حوزه شهري
 
-5-2 روش ها و ابزار بهنگام سازي داده ها و اطلاعات
 
-5-3 نظام بازنگري ادواري در برنامه اي راهبردي – ساختاري و عملياتي توسعه و عمران شهر
 
-5-4 فرآيند ارزيابي و نظارت بر پيشبرد برنامه توسعه و عمران شهر
 
-5-5 مشاركت مهندس مشاور حوزه در فرآيند مديريت شهري
 
 
 
فهرست جداول
 
جدول روستاهاي در آستانه توسعه شهرها
 
جدول وسعت كانونهاي شهري به همراه جمعيت متوسط تراكم نفر بر هكتار
 
جدول روند تحولات جمعيت در رباط كريم
 
جدول ساختار سني جمعيت در شهررباط كريم
 
جدول ساختار سني و جنسي جمعيت شهر رباط كريم - سرشماري
 
جدول تحولات خانوار وجمعيت در شهر رباط كريم
 
جدول تغييرات ميزانها و شاخص هاي تغييرات جمعيتي در محدوده شهررباط كريم
 
جدول براورد تحولات جمعيت شهررباط كريم در گزينه هاي سه گانه تا افق 1405
 
جدول مشخصات مساحت زيربناي واحدهاي مسكوني در حوزه شهري مورد مطالعه
 
جدول مشخصات مساحت و زيربناي واحدهاي مسكوني در اختيار خانوار در حوزه شهري بر حسب
 
نقاط شهري موجود
 
جدول مقايسه درصد مساحت در اختيار خانوار در سطح كشور – استان تهران مناطق شهري و
 
تهران
 
جدول مقايسه شاخص هاي اقتصادي شهر رباط كريم و الگوي مشابه
 
جدول ساختار اشتغال درشهر رباط كريم و مقايسه با الگو
 
جدول حداقل جمعيت آستانهاي جهت شكل گيري خدمات شهري
 
جدول حداقل جمعيت آستانهاي جهت شكل گيري خدمات شهري
 
جدول توزيع طبقات ارتفاع نسبت به سطح در حوزه شهري اسلامشهر  رباط كريم
 
جدول توزيع شيب نسبت به سطح در حوزه شهري اسلامشهر  رباط كريم
 
جدول توزيع طبقات جهت جغرافيائي شيب نسبت به سطح درحوزه شهري اسلامشهر  رباط
 
كريم
 
جدول مشخصات ايستگاههاي هواشناسي
 
جدول متوسط درجه حرارت، حداكثر و حداقل مطلق در ايستگاههاي منتخب
 
جدول توزيع بارندگي در ايستگاههاي منتخب
 
جدول ميزان مازاد وكمبود بارش ازقیمت: 7,000 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

پاورپوینت ما هم می توانیم (درس 8 تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم) 13 اسلاید


فایل اتوکد مجموعه 280 آبجکت، تزئینات معماری اسلامی ،ایرانی


پاورپوینت بررسی نظریه روابط شی ملانی کلاین - 54 اسلاید


پاورپوینت طراحی مسیر شغلی 3 (بخش 9 کارگاه کارآفرینی و تولید کلاس دهم) 11 اسلاید


فایل اتوکد مجموعه 280 آبجکت، تزئینات معماری اسلامی ،ایرانی


پاورپوینت ما هم می توانیم (درس 8 تفکر و سواد رسانه ای کلاس دهم) 13 اسلاید


پاورپوینت طراحی مسیر شغلی 3 (بخش 9 کارگاه کارآفرینی و تولید کلاس دهم) 11 اسلاید


پاورپوینت هدف گذاری و تصمیم گیری (بخش 5 کارگاه کارآفرینی و تولید) 13 اسلاید


پاورپوینت راهنمای تکمیل فرم داوری بدمینتون - ۱۸ اسلاید


نمونه سوالات آزمون مهارت دوره سرویس و نگهداری خودرو در فنی و حرفه ای - 7 برگ ورد


پاورپوینت آداب معاشرت و گفت وگو تفکر و سبک زندگی هشتم - 22 اسلاید


فایل اتوکد طرح تفصیلی منطقه 5 شهر اصفهان - اتوکد طرح تفصیلی منطقه 5 شهر اصفهان


پاورپوینت توسعه خلاقیت تیمی (بخش 13 کارگاه کارآفرینی و تولید کلاس دهم) 19 اسلاید


معرفی شغل تکنسین فوریت های پزشکی / اورژانس


پاورپوینت بررسی ساختارهای پنج گانه هنری مینتزبرگ - 51 اسلاید


پاورپوینت تحلیل نمونه کار معمار منظر: پیتر واکر (peter walker) 14 اسلاید


پرسشنامه خود دلسوزی فرم بلند (SCS-LF) 3 برگ ورد


آزمون ذهن خوانی از طریق چشم ها (بارون و کوهن، ۲۰۰۱) 2 برگ ورد + 20 برگpdfاصل مقاله لاتین +فارسی


پاورپوینت بررسی نظریه روابط شی ملانی کلاین - 54 اسلاید


طرح جامع رباط کریم شامل 204 صفحه pdf


مطالعات اولیه طراحی خانه مد با رویکرد احیای هویت فرهنگی - 20برگ ورد


پاورپوینت بررسی مجموعه مسکونی 911 - 16 اسلاید


پاورپوینت سناریو نویسی در پدافند غیر عامل - 28 اسلاید


پاورپوینت تعمیر و نگهداری ترک در ساختمان - 15 اسلاید


پاورپوینت مطالعات استانداردهای طراحی ویلا - 52 اسلاید


پاورپوینت بررسی فضاهای پایانه مسافربری - 115 اسلاید


پاورپوینت تجزیه تحلیل و بررسی نمونه مجتمع مسکونی ایرانی و خارجی - 117 اسلاید


پاورپوینت بررسی باغ موزه دفاع مقدس تهران-20 اسلاید


پاورپوینت معماری نمایشگاه هنرهای معاصر، - 46 اسلاید


پاورپوینت بررسی معماری مصر - 140 اسلاید در قالب 4 پاورپوینت


پاورپوینت بررسی مرمت حمام خان کاشان -100 اسلاید


پاورپوینت بررسی مبلمان قاجار - 27 اسلاید


پاورپوینت بررسی بتن و انواع آن - 60 اسلاید


پاورپوینت بررسی متریال های کاربردی ساختمان - روش های طراحی وتولید صنعتی - 69 اسلاید


پاورپوینت بررسی سبک شناسی معماری ایرانی،معماری اسلامی - 195 اسلاید


پاورپوینت بررسی لانه عنکبوت موریانه مرغ مگس خوار- انسان، طبیعت، معماری -51 اسلاید


پاورپوینت بررسی دیوارپوش - 22 اسلاید


پاورپوینت بررسی معماری پایدار - 67 اسلاید


پاورپوینت بررسی معماری بیونیک - 24 اسلاید


پاورپوینت بررسی باغ‎های ایرانی - 50 اسلاید


پاورپوینت بررسی معماری سبز- 14 اسلاید


پاورپوینت بررسی بازارهای قدیمی و باستانی ایرانی - 63 اسلاید


پاورپوینت بررسی معماری مساجد- 74 اسلاید


پاورپوینت بررسی استاندارد های طراحی موزه - 44 اسلایدکلمات کلیدی :رباط كريم nbsp شهر رباط كريم كريم nbsp جدول كانونهاي شهري nbsp هاي شهري nbsp شهري حوزه nbsp شهري nbsp nbsp جدول كريم nbsp رباط كريم هاي شهري كانونهاي شهري شهر رباط كانون هاي توسعه برنامه جمعيت خدمات كانون كانونهاي ساختار عمران ساختاري طرح جامع رباط کریم شامل 204 صفحه pdfرباط كريم nbsp شهر رباط كريم كريم nbsp جدول كانونهاي شهري nbsp هاي شهري nbsp شهري حوزه nbsp شهري nbsp nbsp جدول كريم nbsp رباط كريم هاي شهري كانونهاي شهري شهر رباط كانون هاي توسعه برنامه جمعيت خدمات كانون كانونهاي ساختار عمران ساختاري
سایر محصولات